ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Söke Meslek Yüksekokulu

EK DERS SINAV DUYURUSU


EK SINAV DUYURUSU

Azami öğrenimsüresi sona eren öğrenciler
24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkından faydalanabilirler.

Başvuru Tarihi : 24-28 Haziran 2019
1.Sınav Tarihi : 01-05 Temmuz 2019
2.Sınav Tarihi : 08-12 Temmuz 2019

-2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt yenilemeyen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

-Devamsızlıktan kalan dersten ek sınava girilemez.

-Dilekçesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. Dilekçe örneği aşağıdadır.

-Başvuru dilekçelerinizi 0-256-5111430’a fakslayabilirsiniz. (Faksın ulaştığını ve okunaklı olduğunu telefonla öğreniniz)

-Detaylı sınav programı Söke MYO’nun web sayfasında ilan edilecektir.

 


AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONA ERECEK ÖĞRENCİLERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU

Ek süre
MADDE 19 –
(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altıyıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır:
a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.
c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saat birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.
ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.
e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.
f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimR08;öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.


Ek Ders Dilekçce.docx