Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

DIŞ TİCARET

Türkiye"nin uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarındaki belirleyici unsurların başında Dünya Ticaret Örgütü üyeliği gelmektedir. 80'li yıllardan bu yana dışa açık ve ihracata dayalı büyüme politikaları izleyen ülkemiz, ilerleyen yıllarda gerek Dünya Ticaret Örgütü gerek Gümrük Birliği kapsamında üstlendiği taahhütler sonucunda çok taraflı ticaret sistemi ile giderek daha fazla bütünleşmiş; ekonomisini tedrici olarak dışa açmak ve piyasa ekonomisi koşullarını benimsemek suretiyle uluslararası alanda rekabet gücünü artırmıştır.

Ülkemizin ihracata dayalı bir gelişme stratejisi benimsemesi ile birlikte, firmalarımızın dış pazarlara açılmalarını sağlamak, ihracatımıza ivme kazandırmak ve ülkemizin uluslararası ticarette, ekonomik ve siyasi büyüklüğüyle orantılı bir pay alabilmesini temin etmek amacıyla, genel ihracat stratejimizin bir parçası olarak, çeşitli teşvik ve destekleme politika ve programlarıyla bir taraftan firmalarımızı ihracata yönlendirirken diğer taraftan bu amaca dönük şirket modelleri oluşturulması yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan, ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına taraf olması ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği sürecine girilmesiyle birlikte rekabetin daha da artması,  Türkiye'de faaliyet gösteren ve dış ticaret ile kredilerdeki payları son derece düşük olan KOBİ"lerin finansman, üretim, pazarlama, altyapı, teknoloji, personel v.b. sorunlarının daha da ağırlaşmasına yol açmıştır. Bu çerçevede; ülkemiz sanayisinin omurgasını oluşturan söz konusu işletmelerimizin artan rekabet ile birlikte çoğalan sorunlarına çözüm getirilebilmesinin, ihracatta kalıcı bir başarı elde edilebilmesinin, iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektirdiği bilinmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında, ülkemizde ve bölgemizde ithalat veya ihracat yapan şirketlerin satış, pazarlama, operasyon ve lojistik birimlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde, finans kuruluşlarında, serbest bölgelerde, AB temsilciliklerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında, uluslararası ticaret ve lojistik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabileceklerdir.