Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

    Ülkemizin rüzgar enerjisi ekonomik potansiyeli;  8200 MW ’lık kısmı kıyı sahalarda olmak üzere toplam 28 200 MW eşdeğerindedir. Ülkemiz' de çalışmakta olan 13 rüzgar santrali bulunmakta,  bunların da üretim kapasitesinin 249,15 MW olduğu bilinmektedir. Bu değerler ülkemizin rüzgar potansiyelinin %1 den daha azını kullanabildiğini göstermektedir.

    Aydın ili yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça iyi durumdadır. Aydın İlinde, 30 MW’ ı Söke İlçesinde olmak üzere 85,5 MW’ lık kurulu güce sahip rüzgar santralleri  bulunmaktadır. Bu rüzgar santrallerinin güçleri, bölgenin mevcut rüzgar potansiyeli (rüzgar hızı >7 m/s) göz önüne alındığında oldukça düşük kalmaktadır. Aydın İlinde kurulabilecek rüzgar enerji santrali güç kapasitesi 2523 MW’ tır. Bu değer Aydın’ da kurulu bulunan rüzgâr santrali gücünün 84 katıdır. Bu değerler bölgenin rüzgar santrali kurulumu bakımından oldukça elverişli durumda olduğunu göstermekte ve bu duruma paralel olarak her geçen gün bölgede yeni santral yapım çalışmalarının başlaması gerekmektedir

 

    Türkiye'ye gelen güneş ışınımının yüz binde ikisinden yararlanılmakta ve EİE tarafından teknik kapasitesi

405 milyar kWh, ekonomik potansiyeli 380 milyar kWh olarak tahmin edilen güneşe dayalı elektrik üretim kapasitesi de bütünüyle değerlendirilmeyi beklemektedir. EİE tarafından hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) verilerine göre bölge illerindeki yıllık ortalama güneş enerjisi global radyasyon değeri; m2 başına Aydın için 1.561 kWh olarak ölçülmüştür. Aydın ilinde  bu değer Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir. Aydın İlinin yıllık ortalama güneşlenme süresi 8,27 saat/gün dür. Aydın ili güneş enerjisi potansiyeli açısından da oldukça elverişli durumdadır.

  

    Türkiye; jeotermal potansiyeli bakımından, Avrupa'nın 1'nci, Dünyanın 7'nci, ülkesi konumundadır. Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının

% 5'ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30'una kadar karşılayabilecektir. Ancak bunların ağırlık ortalaması alındığında Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14'ünü karşılamaya taliptir. Ülkemizin jeotermal kaynaklardan elektirik üretim hedefi, 2013 yılı için 550 MWe’dir.  Toplam jeotermal potansiyelimizin (2000 MWe) doğrudan ve dolaylı tüm uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak hedef ise yıllık net yurtiçi katma değer olarak  20 Milyar USD civarındadır.
Aydın jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça zengindir.        

    Bu kaynaklardan bir kısmı termal turizm, konut ve sera ısıtmacılığı amacıyla kullanıma uygun düşük sıcaklıktadır. Bir kısmı ise yüksek sıcaklıkta olup elektrik santrallerini çalıştıracak güçtedir. Aydın iline bağlı Germencik-Ömerbeyli, Salavatlı ve Sultanhisar termal bölgelerindeki sıcak su kaynakları elektrik üretimi, şehir ısıtması-soğutması, seracılık, kurutma, soğuk hava depoları ve kaplıcalarda kullanılabilecek yükseklikte sıcaklık değerlerine sahiptir. Ülkemizde bulunan 6 jeotermal santrali 3’ ü Aydın da 2’si Denizli de bulunmaktadır

 

    Yenilenebilir enerji ülke çekicilik endeksine göre: (Renewableenergycountryattractiveness, Ernst & Young) Türkiye; 2010 yılında potansiyel 30 ülke arasında genel sıralamada 22. sırada yer alabilmiştir. Ülkemize yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli açısından değil, bu sektöre yatırımın gelmesinin önünü açacak yasal ve teknik yeterlilik seviyesinin uygunsuzluğu ve bu alanda teknoloji üretebilme kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle bu sırada yer verilmiştir.

                           

HEDEFLER

      Doğal enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi halen kullanımı sınırlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, eğitim ve proje çalışmalarının yapılması ve bu sahalarda

donanımlı personelin yetiştirmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. Aydın ve çevresinin kalkınmasında, doğal, çevresel ve insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak iş gücünün yetiştirilmesi temel amacına yönelik proje ve çalışmaların gerçekleştirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi olarak bölgenin temel sektörleri olan tarım, turizm ve tarihsel zenginlikler (antik kentler) konusunda mevcut durumun daha iyiye gitmesini sağlayacak çalışmaların yapılması. Adnan Menderes Üniversitesi olarak insan kaynakları kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi ve uygulanması. Bölgenin değişen şartları nedeniyle gelir kaybına uğrayan üreticilerin katma değeri yüksek yeni ürün ve üretim çalışmaları için eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
 

SONUÇ

    Üniversitemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bölgemizde yapılacak tüm yatırımlara ,bu zengin kaynakların doğrudan ve entegre kullanım alanlarının tümünde; Tesislerin kurulum ve işletme aşamalarında ; yapılacak araştırma , geliştirme faaliyetlerinde, tesislere teknik personel ve ara eleman temininde Ülke çapında MARKA  olmayı hedeflemektedir.