Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör. Çağdaş GÜNDÜZ
Yerel Yönetimler Program Koordinatörü

Programın Tanımı
Yerel Yönetimler  Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık (dört yarı yıllık) öğretim hizmeti sunmaktadır. Öğrenciler, ortaöğretimden sonra Mahalli İdareler Meslek Liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile belirlenmektedir.


Programın Amacı
Yerel Yönetimler  Programı çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de  yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır.  Diğer yandan  bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermeyi amaçlanmaktadır. Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Sürekli üzerinde tartışılan ve çözümler aranan böylesi bir konuda kaliteli bir eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek  amacıyla Yüksekokulumuz bünyesinde   Yerel Yönetimler programı açılması ihtiyacı doğmuştur.


Programdan Mezun Olacak Öğrencilerin Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler,

• Sosyal bilimlere ilgili,
• Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
• Dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmayan,
• Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip,
• Toplumsal ilişkilerde başarılı,
• Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın,
• Güler yüzlü ve hoşgörülü,
• Halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş,
• Mahalli idarelerde yetenekli ve bilgili,
• Edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen
• Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilen bir yapıya sahip olacaklardır.

Programdan Mezun Olacak Öğrencilerin Çalışma Ortamı ve Koşulları
Yerel Yönetimler meslek elemanları genellikle bürolarda çalışır. Amirleri, meslektaşları ve vatandaşla sürekli ve etkili bir iletişim içerisindedir. Mahalli İdareler bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetim, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi çeşitli bölümlerinde ve idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev almaktadırlar.

Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda;
• Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların dilekçelerini de inceler,
• Bu dileklerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdikleri kararları uygular,
• Bunun için gerekli yazıları yazar, yazıları üst yöneticiye imzalatır ya da kendisi imzalar,
• Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali veya teknik konulardaki kararları yerine getirirler.

 

Programdan Mezun Olanların Çalıştığı Yerlere İlişkin Örnekler

• Sağlık Bakanlığı
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
• İl Özel İdareleri
• Yükseköğretim Kurulu
• Valilikler
• Adliyeler
• Belediyeler
• Tapu Sicil Müdürlükleri
• Kaymakamlıklar
• Üniversiteler
• Adalet Bakanlığı
• Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
• Bankalar
• Türk Telekom
• Emniyet Müdürlüğü