AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Kredi ve Burs Olanakları

ADÜ Öğrenci Özel Bursu

Amaç
Madde 1-Bu Yönergenin amacı, gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan sağlanacak burslar ile başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin maddi ihtiyaçlarına katkı yapma yöntem ve ilkelerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesine kayıtlı, başarılı muhtaç öğrenciler için gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan sağlanan bursların sağlanma dağıtım ilkelerini kapsar.

Tanımlar
Madde 3-Bu Yönergede adı geçen:
Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini
Öğrenci : Adnan Menderes Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyinde başarılı ve muhtaç öğrencilerini
Yardım Kurulu : Dekan/Müdür'ün belirleyeceği Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanı ile Öğrenci İşlerinden sorumlu bir yöneticiden oluşan ve Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 25.10.1996 gün ve 96.10.125 sayılı kararı ile kabul edilen "1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 11.Maddesinin (e) fıkrasının Uygulama Usul ve Esasları'nda tanımlanan Yardım Kurullarını
Yardım Komisyonu : Üniversite Rektörünün belirleyeceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında üç Dekandan oluşan ve Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 25.10.1996 gün ve 96.10.125 sayılı kararı ile kabul edilen "1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 11.Maddesinin (e) Fıkrasının Uygulama Usul ve Esasları'nda tanımlanan alt komisyonu ve Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü belirtir.

Dayanak
Madde 4-Bu Yönergenin hukuki dayanağı Yükseköğretimin ana ilkelerinin belirtildiği 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin (e) bendinde yer alan "Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır" şeklindeki hükmüdür.

Bursun Sağlanması
Madde 5-Gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar verecekleri paranın miktarını, süresini ve niteliğini (para, çek, döviz vb.) Yardım Komisyonuna iletilmek üzere ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bildirirler. Bu bildirimle, söz konusu miktarı, belirtilen süre boyunca Üniversite adına bir bankada açılacak hesaba düzenli olarak yatırmayı kabul etmiş sayılırlar. Burs ödenmeyen yaz aylarında sağlanan paralar yeni öğretim yılı başına kadar bu hesapta tutulur.
Sağlanacak burs ve yardımlar, her yarıyıl başında bir kez veya öğretim yılı boyunca (Ekim-Haziran) her ay verilebilir.

Burs Miktarının Belirlenmesi
Madde 6-Yardım Komisyonu, her öğretim yılı başında bir öğrenciye verilecek burs miktarını ve biçimini belirler. Gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan aylık veya yıllık olarak toplanan paralar, özel koşullara bağlananların dışında, değerlendirme süresinin sonunda dokuza bölünerek aylık toplam yardım miktarı belirlenir. Bu miktar, o eğitim öğretim yılı için Yardım Komisyonunca belirlenen bir öğrenciye verilecek aylık yardım miktarına bölünerek de yardım yapılacak toplam öğrenci sayısı elde edilir. Bu sayının birimlere dağılımında, birimlerdeki öğrenci sayıları göz önüne alınır.
Belirlenen öğrencilere yapılacak katkı, bursun bulunduğu bankada öğrencilerin açacakları hesap numarası aktarılır.

Bursların Dağıtımında İzlenecek İlke ve Koşullar
Madde 7-Üniversiteye kayıtlı bulunan başarılı ve muhtaç tüm öğrencilerin burstan yararlandırılması esastır.
Öğrencilerin bu burstan yararlanabilmesi için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olması ve alt sınıf not ortalamasının % 60'tan az olmaması,
c) Bir başka kurum ve kişiden burs almamış olması,
d) Disiplin cezası almamış olması,
e) Katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından istenen olası koşulları da taşıyor olması,
f) İlk sınıfa yeni kayıt yaptıranların ise yalnızca muhtaç olması gerekir.

Bu koşulları taşıyan ve ana babasından biri şehit olan veya doğal afete uğradığını belgeleyen öğrenciye öncelik tanınır.

Bursların İzlenmesi
Madde 8-Bursun devamı, kesilmesi ve yeni bursların verilmesi için her öğretim yılı başında Yardım Komisyonu tarafından değerlendirme yapılır. Burslar, Yardım Komisyonu ve Yardım Kurulları tarafından yıl boyu değerlendirilir ve izlenir. Bu değerlendirme ve izlemede, resmi veya özel kuruluşlardan burs sağlanıp sağlanmamış olması da göz önüne alınır. Bir başka kurum ve kişilerden burs aldığı belirlenen öğrencinin bursu kesilir.

Değerlendirme
Madde 9-Her öğretim yılının başında yapılan kayıtlar sırasında birinci sınıf öğrencilerinden alınacak başvurular, Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu tarafından son kayıt gününden itibaren en çok 30 gün içerisinde bir ön değerlendirmeden geçirilerek Yardım Kurulları'na liste halinde iletilir. Yardım Kurulları bütün sınıflar için burstan yararlanması önerilen öğrencileri belirleyerek Yardım Komisyonu'na en geç 10 gün içinde bildirir. Yardım Komisyonu öğrencilere sağlanacak bursları Üniversitenin eğitim-öğretime başlamasından sonra en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ön değerlendirme, o yılki burs bilgi formu temeline dayanır.

Denetim
Madde 10-Gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan sağlanan katkıların ve öğrencilere yapılan dağıtımların hesapları, her akademik yıl Eylül ayı içinde Yardım Komisyonu tarafından Üniversite Yönetim Kurulu'nun denetimine sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden Yardım Komisyonu dışındaki üç üye tarafından denetlenen raporun özeti katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara duyurulur.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 11-Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.