Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgiler

Peyzaj Mimarlığı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayarak doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde incelemektedir. Peyzaj mimarlığı sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek yerel ölçekten bölgesel ölçeğe kadar tasarım, planlama, onarım ve yönetim konularında çalışmalarda bulunan bir meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içerisindedir.
1992 tarihinde kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2017 yılında 6 öğretim üyesi , 2 doktor araştırma görevlisi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk öğrencileri ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Peyzaj mimarlığı alanında çağdaş düşünceye, güncel mesleki bilgi ve donanıma sahip, üretken bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin zengin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak planlama, tasarım, biyolojik onarım, koruma ve yönetim konularında araştırmalar yapmak; peyzaj mimarlığının toplumda kabul gören bir meslek grubu olması yönünde çalışmalar yapmaktır.
Yetiştirdiği bireylerle ulusal ölçekte tanınan ve talep edilen, eğitim sistemi ve içeriği ile peyzaj mimarlığı alanındaki uluslararası normlarla uyumluluk gösteren bir kurum olmaktır.
Bölümün Amaçları: • Eğitim sürecinde öğrencileri peyzaj mimarlığının güncel bilgileri ile donatmak, • Benzer disiplinler arasında öncelikli tercih edilenler arasında yer almasını sağlamak, • Bilimsel araştırmaları ile ses getiren bir birim olmak, • Ulusal ve uluslararası etkinliklerle tanınır ve aranılır bir kurum olabilmek amacıyla diğer kurumlarla iletişimimizi devamlı kılmak ve dışa dönük yapıya sahip olmak, • Peyzaj mimarlığı bölümünün yapılandırılmasındaki süreci hızlandırmak ve akademik kadromuzu güçlendirmek, • Lisansüstü Eğitim Programlarının açılmasını sağlayarak meslek disiplinimize ve bölümümüze yeni bireyler kazandırmak, • Bilimsel çalışmalarla kamunun ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yönelik ve çalışmaları yönlendirici nitelikte bilgi üretimini artırmak ve yaymak, öğretim elemanlarının bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, deneyim kazanma ve birikimlerini zenginleştirme olanaklarını sağlamak, • Peyzaj tasarımı proje hizmetleri üreterek üniversite içi diğer birimlerin ve diğer kamu kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak bir yapıya sahip olmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek, • Bölümümüze ait uygulamalı ders ve çalışmaların yapılabileceği, gerekli teknolojik donanıma sahip mekânlar oluşturmak ve belirli dönemlerle güncellemek, bölümümüz için gerekli ve yeterli teknolojik donanıma sahip olmak ve bu donanımı düzenli olarak yenileyebilmektir.
2 adet çizim salonu ve diğer bölümlerle ortak kullanılacak bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
2 adet çizim salonu ve diğer bölümlerle ortak kullanılacak bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.