Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Bir öğrencinin Toprak bilimi ve Bitki besleme bölümünden mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bu derslerin toplam 19 kredi saatlik kısmı 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersleridir. Teorik ders saati toplamı 108, uygulama ders saati toplamı ise 86’dır. Temel Bilgi Teknolojileri dersiyle birlikte toplam 42 adet dersin uygulaması vardır. Derslerin teorik ve uygulama saatlerinin toplamının % 44’ü uygulamalı ders olarak belirlenmiştir. 19 kredisi 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerine ait olmak üzere ilk dört yarıyılda verilen derslerin toplam kredisi 94'dür. Bir, iki, üç ve dördüncü yarıyıllarda 2’şer kredilik toplam dört adet sosyal, kültürel ve/veya sanat içerikli ders üniversite ders havuzundan seçilmektedir. Programın 5. ve 6. yarıyıllarında seçmeli meslek ve seçmeli lisans dersleri 7. ve 8. yarıyıllarda seçmeli lisans dersleri yer almaktadır. Her öğrencinin mezun olabilmesi için 5. ve 6. yarıyıllarda toplam 45 iş günü staj yapması zorunludur. Ziraat Fakültesinin diğer bölümlerinden zorunlu olarak alınan derslerin toplam kredileri 6 saattir. Programda Ziraat Fakültesinin diğer bölümlerinden seçmeli olarak alınan toplam 6 adet ders bulunmaktadır. Öğrencinin öğrencilik dönemindeki Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına katılabilmektedir.
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” alanında lisans diploması alarak mezun olurlar.
Programa öğrenci kabulü Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında bölümünde yer alan Öğrenci Kabulü başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında örgün olmayan, sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.