Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Doktora Programı Hakkında

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, turizm alanında ileri seviyede eğitim almak isteyen sektördeki üst düzey yöneticilerin, kamuda ve özel sektördeki turizm işletmelerinde çalışan üst düzey personel ve akademisyenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu programda, Seminer ve bireysel araştırmalarla desteklenen katılımcı merkezli öğrenme ve öğretme metotları uygulanmaktadır. Doktora programında yer alan dersler, Turizm İşletmeciliği veya eşdeğer bir alanda  yüksek lisans derecesine sahip eğitimciler ve sektör liderlerinin ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu anlamda program, bireysel ilgi ve heveslere bağlı olarak öğrencilerin belirli bir alanda gelişim göstermelerine imkan tanımaktadır. Doktora programı dahilinde bir taraftan Turizmde Bölgesel Planlama, Turizmde Tanıtma Politikaları, Turizmde Yönetişim, Tur Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim, Uluslararası Turizm Pazarlama Sistemler, Turizmde Ulaştırma Planlaması ve Yiyecek-İçecek Sektöründe Girişimcilik gibi yönetim ve pazarlama dersleri yer alırken diğer taraftan Zincir Yiyecek-İçecek İşletmeleri ve Franchising, Anadolu Kültür Tarihi, Anadolu Mitleri, Anadolu'daki Arkeolojik Yerleşim Alanları gibi dersler de bulunmaktadır. Bu anlamda, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı'nın multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Doktora programı dili Türkçe'dir. Ancak program dahilindeki derslerle ilgili materyaller hem Türkçe hem de İngilizce'dir.

Öğrenci Kabulü

Her yarıyıl için Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesini takip ediniz. Başvuru tarihleri, kontenjanları, şartları ile ilgili tüm bilgiler Enstitü sayfasındaki duyurularda yayınlanır. Aşağıdaki şartlarda değişiklik olma ihtimaline karşı, mutlaka Enstitü duyurularını takip ediniz.  http://akademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/


Turizm İşletmeciliği Doktora Programına başvurabilmek için;

  1. Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya ABD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  2. Lisans/Yüksek Lisans eğitimlerinden en az birini Turizm alanında yapmış olmaları gerekir.
  3. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
  4. ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. 
  5. Adayların YDS’den İngilizce dilinden en az 55 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir.

Değerlendirme
Doktora veya sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES (EA) puanının %50’si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans notunun %20’si ile mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Mülakat; ABD’ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır (Mülakat tarihinde öğrenciler toplu olarak önce yazılı sınava alınır, öğrencilerin enstitü duyurusunda belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları gerekir, yazılı sınavın ardından sözlü sınava geçilir).Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.

Doktora Öğretim Programı
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

Doktora Öğretim Süresi
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınavlar ve Değerlendirme
Turizm İşletmeciliği Doktora Programında sınavlar, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları şeklinde yapılmaktadır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına katılabilmesi için teorik derslerin en az % 70'ine katılmış olmaları gerekir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar, yazılı, sözlü,yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı şeklinde yapılabilir. Başarı notu, ara sınav notunun % 40'ı ile yarıyıl sonu sınav notu ya da bütünleme sınav notunun % 60'ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem toplam puanın hem de yarıyıl sonu, bütünleme sınavı notunun en az 75 olması gerekir.

Yeterlilik Sınavı
Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Tez İzleme Komitesi
Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur. TİK, danışman haricinde Ana Bilim Dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşur.

Tez Önerisi Savunması
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Tez önerisi savunması, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir.
TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.
Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ :

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile lisans/yüksek lisans mezunlarından özel öğrenci alımı uygulaması kadırılmıştır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”