Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Yüksek Lisans Programı Hakkında

Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programı, lisans öğrenimine sahip öğrencilerin bilgi ve yönetim becerilerini geliştirerek sektör ile ilgili stratejik değerlendirmeler yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu program, turizm işletmeciliği alanında  liderler, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek onların kariyer beklentilerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu program aynı zamanda öğrencilerin problem tanımlama, yönetim ve pazarlama alanlarında ortaya atılan teoriler hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır.  Yüksek lisans programı dahilinde bir taraftan  Turizm Politikası ve Planlama, Turizmde İletişim, Seyahat İşletmeciliği Yönetimi, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,  Yiyecek-İçecek İşletmeleri Yönetimi, Destinasyon Tanıtımı, Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi, Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları, Tur Yönetimi,  Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Turizm Pazarlaması  gibi yönetim ve pazarlama dersleri yer alırken diğer taraftan Tarihi Coğrafya, Anadolu Uygarlıkları, Mitoloji, Eski Anadolu Kentleri, Türk İslam Döneminde Anadolu, Sanitasyon ve Turist Sağlığı, Yiyecek İçecek Stilistliği ve Catering gibi dersler de yer almaktadır. Bu anlamda, Adnan Menderes Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programının multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Program dili Türkçe'dir. Ancak program dahilindeki derslerle ilgili materyaller hem Türkçe hem de İngilizce'dir.

Öğrenci Kabulü

Her yarıyıl için Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesini takip ediniz. Başvuru tarihleri, kontenjanları, şartları ile ilgili tüm bilgiler Enstitü sayfasındaki duyurularda yayınlanır. Aşağıdaki şartlarda değişiklik olma ihtimaline karşı, mutlaka Enstitü duyurularını takip ediniz.  http://akademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/ 

 

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yükseklisans Programına başvurabilmek için Adayların;

  • Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.

 

Turizm İşletmeciliği Tezli Yükseklisans Programına başvurabilmek için Adayların;

  • Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
  • Lisans eğitimlerini Turizm alanında yapmış olmaları gerekir.
  • ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. 
  • YDS’den İngilizce dilinden en az 40 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir.

 

Değerlendirme

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES (EA) puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.  

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; lisans diploma notunun %50’si, mülakat değerlendirilmesinin %50’si toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her iki değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans adayları için Mülakat değerlendirmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır (Mülakat tarihinde öğrenciler toplu olarak önce yazılı sınava alınır, öğrencilerin enstitü duyurusunda belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları gerekir, yazılı sınavın ardından sözlü sınava geçilir). Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak EYK’ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı

Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı yirmi bir ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.


Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı:

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ :

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile lisans mezunlarından özel öğrenci alımı uygulaması kadırılmıştır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”