Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Yüksek Lisans Programı Hakkında

Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programı, lisans öğrenimine sahip öğrencilerin bilgi ve yönetim becerilerini geliştirerek sektör ile ilgili stratejik değerlendirmeler yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu program, turizm işletmeciliği alanında  liderler, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek onların kariyer beklentilerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu program aynı zamanda öğrencilerin problem tanımlama, yönetim ve pazarlama alanlarında ortaya atılan teoriler hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır.  Yüksek lisans programı dahilinde bir taraftan  Turizm Politikası ve Planlama, Turizmde İletişim, Seyahat İşletmeciliği Yönetimi, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,  Yiyecek-İçecek İşletmeleri Yönetimi, Destinasyon Tanıtımı, Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi, Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları, Tur Yönetimi,  Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Turizm Pazarlaması  gibi yönetim ve pazarlama dersleri yer alırken diğer taraftan Tarihi Coğrafya, Anadolu Uygarlıkları, Mitoloji, Eski Anadolu Kentleri, Türk İslam Döneminde Anadolu, Sanitasyon ve Turist Sağlığı, Yiyecek İçecek Stilistliği ve Catering gibi dersler de yer almaktadır. Bu anlamda, Adnan Menderes Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programının multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Program dili Türkçe'dir. Ancak program dahilindeki derslerle ilgili materyaller hem Türkçe hem de İngilizce'dir.

Öğrenci Kabulü

Her yarıyıl için Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesini takip ediniz. Başvuru tarihleri, kontenjanları, şartları ile ilgili tüm bilgiler Enstitü sayfasındaki duyurularda yayınlanır. Aşağıdaki şartlarda değişiklik olma ihtimaline karşı, mutlaka Enstitü duyurularını takip ediniz.  http://akademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/ 

 

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yükseklisans Programına başvurabilmek için Adayların;

  • Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.

 

Turizm İşletmeciliği Tezli Yükseklisans Programına başvurabilmek için Adayların;

  • Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
  • Lisans eğitimlerini Turizm alanında yapmış olmaları gerekir.
  • ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. 
  • YDS’den İngilizce dilinden en az 40 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir.

 

Değerlendirme

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES (EA) puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.  

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; lisans diploma notunun %50’si, mülakat değerlendirilmesinin %50’si toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her iki değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans adayları için Mülakat değerlendirmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır (Mülakat tarihinde öğrenciler toplu olarak önce yazılı sınava alınır, öğrencilerin enstitü duyurusunda belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları gerekir, yazılı sınavın ardından sözlü sınava geçilir). Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak EYK’ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı

Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı yirmi bir ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.


Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı:

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULU

Özel öğrenci başvuruları; diploma/durum belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileri ile transkript ekli başvuru formu ile akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. İkiden fazla aday olması halinde, Yönerge gereğince, başvuruda belirtilecek tarihte yapılacak olan yazılı ve sözlü mülakat sonrası iki (2) ye düşürülen özel öğrenci aday listesinin Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilmesinin ardından, Enstitü tarafından onaylanan özel öğrenci aday listesi Enstitünün internet sayfasında duyurulur. Özel öğrenciler için katkı payının ne kadar olacağı ve kayıt için yapılması gereken işlemler yine aynı dönemde Enstitünün internet sayfasında duyurulur.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
            Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara her dönem özel öğrenci kabul edilebilir. Ancak bir programa bir yarıyılda “en fazla iki” öğrenci, özel öğrenci olarak kabul edilir.
(2) Özel öğrenci kabulü; ilgili EABD/EASD başkanlığının kararı ve EYK onayı ile gerçekleşir. 
(3) Özel öğrenci başvuruları akademik takvimde belirlenen süreler içinde “Özel Öğrenci Başvuru Formu” doldurularak doğrudan ilgili EABD/EASD başkanlığına yapılır.
(4) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için ilgili EABD/EASD tarafından o eğitim öğretim yılı/yarıyılı için programa başvuru koşullarında belirlenen bölüm/program(lar)dan mezun olunması gerekir.
(5) Lisansüstü programlardan herhangi birine kayıtlı olan öğrenci, özel öğrenci olarak kabul edilemez.
(4) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(5) Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez, vb.).
(6) Kayıtlı özel öğrenciler takip eden dönemde katkı payı ve öğrenim giderini ödemek şartıyla sadece ders kaydı yaptırır. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla üç derse (veya en fazla 9 ulusal kredi) kayıt yaptırabilir.
(7) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı, lisansüstü programların ilkelerine göre yürütülür.
(8) Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir. Başka bir enstitüden veya programdan ders alamaz.
(9) Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar örgün öğretim katkı payını öderler. Kaydoldukları dersleri bırakmaları halinde katkı payı ödemeleri geri iade edilmez.
(10) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir.
(11) Özel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, son beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir.