Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal Programına ne zaman Başvurulur?

 • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

Çift Anadal Programına kimler Başvurabilir?

 • Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su en az 4.00 üzerinden 2.75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile % 20'sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Çift Anadal Programına başvuran öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekli midir?

 • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Aynı anda birden fazla Çift Anadal başvurusu olur mu?

 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift Anadal Programının tüm derslerini almak gerekli midir?

 • Çift Anadal Programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.

Çift Anadal Programına devam eden öğrencinin ders yükü ne kadar olur?

 • Çift anadal programı öğrencileri, hem anadalda hem de ikinci anadalda, bir öğrencinin ders alma limitlerini ayrı ayrı kullanabilirler.

Çift Anadal Programına devam eden öğrenci proje ve bitirme çalışmalarından sorumlu mudur?

 • Çift anadal programında hem anadala hem de ikinci anadala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm belirler.

Çift Anadal Programa yatay geçiş yapılabilir mi?

 • İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift Anadal Programında ki  başarısızlık öğrencilerin anadal programını etkiler mi?

 • İkinci anadal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiç bir biçimde etkilemez.

Çift Anadal Programından başarılı olabilmesi için notları ne olmalıdır?

 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadalda GANO’sunun en az 4,00 üzerinden 2,75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadalda GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’e kadar düşebilir. GANO’su ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal Programına devam eden öğrenci anadal programından ne zaman mezun olabilir?

 • İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

Çift Anadal Programından alınan dersler transkripte gösterilir mi?

 • Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte gösterilir.

Çift Anadal Programından kayıt silinmesi hangi durumda oluşur?

 • Çift anadal programında mazeretsiz iki dönem ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal Programına devam eden öğrenci Yükseklisans programına kayıt yaptırabilir mi?

 • Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken bir yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programına ilişkin öğrenim ücretini de öder.