Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Bilgiler

Makine Mühendisi
Fakültenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Makine Mühendisi
Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
1. Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi 2. Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi 8. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi 9. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi 13. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi 14. Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dâhil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi