Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Bilimsel Araştırma Projelerimiz

S.No Proje No Proje Yürütücü Proje Türü
1 TPF-15020 Kolon Kanseri Hücre Dizisi Üzerinde (SW48) Omega-3 ve D Vitamininin Antiproliferatif Apopitotik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Aslıhan Büyüköztürk KARUL Yüksek Lisans Tez Projesi 1
2 TPF-15015 Yoğun Bakım Ünitesinde Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SIRS) ve Sepsis Tanısı İle İzlenen Hastaların Serum Mannoz - Bağlayan Lektin Düzeyleri ve Mannoz - Bağlayan Lektin Polimorfizminin Prognoza Etkisinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
3 TPF-15042 Elektromanyetik kirlilikten koruyucu kumaş etkilerinin stereolojik yöntemlerle belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Ayfer METİN TELLİOĞLU Araştırma Projesi
4 TPF-15032 Yenidoğanın Geçici Takipnesi  İle  D Vitamini ve Renin Anjiotensin Sistemi İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Abdullah Barış AKCAN Araştırma Projesi
5 TPF-15047 ADJUVANT ARTRİTLİ SIÇANLARDA İNTRAARTİKÜLER OZON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Gülnur TAŞÇI BOZBAŞ Altyapı Projesi
6 TPF-16031 Leptin ile indüklenen meme kanseri hücrelerinde PI3K - ERK1/2 - JAK2/STAT3 sinyal moleküllerinin saptanması Prof.Dr. Çiğdem YENİSEY Yüksek Lisans Tez Projesi 1
7 TPF-16023 PSORİAZİSLİ HASTALARDA SERUM 25 HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYİ İLE HASTALIK ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Prof.Dr. Neslihan SENDUR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
8 TPF-16009 SUBARAKNOİD KANAMALARDA ENDOTEL HASARI, FİBRİNOLİZİSİN SEREBRAL VAZOSPAZM VE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞAİR Araştırma Projesi
9 TPF-15068 Prostat Kanseri Hücre Dizininde Fotodinamik ve Sonodinamik Tedavilerin Etkisi Prof.Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
10 TPF-15066 Kardiyak Sol Ventrikül Uzun Eksen Hareketinin Matematiksel Modellenmesi Prof.Dr. Mehmet BİLGEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
11 TPF-15064 Verteporfirin'in ilk hafta fare embriyolarında endodermal hücreler üzerindeki etkisi Prof.Dr. Kemal ERGİN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
12 TPF-15071 AKNE VULGARİS PATOGENEZİNDE D VİTAMİNİ VE IL-17'NİN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Ekin ŞAVK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
13 TPF-16035 Paklitaksel-Dirençli Prostat Hücre Hatlarında Metil Jasmonat'ın Etkileri Yrd.Doç.Dr. Seda ÖRENAY BOYACIOĞLU Araştırma Projesi
14 TPF-16005 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) YAŞLANMANIN HIZLANDIĞI BİR SÜREÇ MİDİR? Prof.Dr. Mehmet POLATLI Araştırma Projesi
15 TPF-16008 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarının Klinik, Fonksiyonel, Radyolojik ve İnflamatuar Belirteçler Bazında Gruplandırılması ve Bu Grupların Birbiri Arasındaki İlişkilerinin ve Ayırt Edici Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Onur YAZICI Araştırma Projesi
16 TPF-16002 Patellofemoral ağrıda kinezyolojik bantlama uygulamasının ağrı, fonksiyon ve kartilaj bio-belirteçleri üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. Elif AYDIN Araştırma Projesi
17 TPF-16011 Koroner arter hastalığında adipositokinler erektil disfonksiyon için bir belirteç olabilir mi? Yrd.Doç.Dr. Yusuf KURTULMUŞ Araştırma Projesi
18 TPF-16016 YAP ilişkili mikroRNA'ların pankreas kanseri hücrelerinde hücre ölümü üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. Nuket ELİYATKIN Araştırma Projesi
19 TPF-16025 Kranial Defekt Uygulanmış Sıçanlarda Ankaferd (ABS)  Uygulamasının Kemik Rejenerasyonu Üzerine Olan Etkilerinin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kübra BAŞALOĞLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
20 TPF-16033 TNBS İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL KOLİT MODELİNDE BETA GLUKANIN ETKİSİ Prof.Dr. Rauf Onur EK Yüksek Lisans Tez Projesi 1
21 TPF-16022 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN  HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI HASTALIKLAR VE MALİYETİ Doç.Dr. Filiz ERGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
22 TPF-16032 DENEYSEL BÖBREK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA FARKLI DOZLARDAKİ OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİNİN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Gökhan CESUR Yüksek Lisans Tez Projesi 1
23 TPF-16018 İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAN VE OLMAYAN KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI GÖSTEREN ERGENLERDE VE ANNELERİNDE PSİKİYATRİK ÖZELLİKLER VE BAĞLANMA BİÇİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
24 TPF-16021 Porcupine inhibitörü uygulanması sonrasında fetus beyinlerinde sinir ve kök hücre belirteçlerinin araştırılması Prof.Dr. Kemal ERGİN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
25 TPF-16034 Deneysel Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında Beta Glukanın Olası Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. Gökhan CESUR Yüksek Lisans Tez Projesi 1
26 TPF-16029 ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) 'de Wip1 Fosfatazın Kemoterapi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. Mehtap Kılıç EREN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
27 TPF-17034 Karaciğer Kanseri Hücre Dizisi Üzerinde (Hep-3B) Oleuropein,  Antiproliferatif Apopitotik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Aslıhan BÜYÜKÖZTÜRK KARUL Yüksek Lisans Tez Projesi 1
28 TPF-16028 Ratlarda deksketoprofen kullanımının gastrointestinal ve renal yan etkileriüzerine nitrogliserinin koruyucu etkisi Yrd.Doç.Dr. Sinem SARI ÖZTÜRK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
29 TPF-17035 Meme Kanseri Hücre Dizisi Üzerinde (MCF7) Oleuropein ve D Vitamininin Antiproliferatif, Apopitotik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Aslıhan BÜYÜKÖZTÜRK KARUL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
30 TPF-17046 Memenin intraduktal lezyonlarına yaklaşımda meme MRG'nin potansiyel katkısının değerlendirilmesi Doç.Dr. Füsun Taşkın TAŞKIN Araştırma Projesi
31 TPF-17017 Valproik asit kullanımının embriyoda yol açtığı nöral tüp defektine mezenkimal kök hücresinin etkisi. Yrd.Doç.Dr. Nezihe Tülün BOYLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
32 TPF-17052 RATLARDA DENEYSEL KOLOREKRAL KANSER CERRAHİSİNDE   LAPAROSKOPİ VE LAPAROTOMİNİN HEMOSTAZA  ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Eyüp Murat YILMAZ Araştırma Projesi
33 TPF-17029 RATLARDA DENEYSEL SEPSİS MODELİNDE LAPAROSKOPİ VE LAPAROTOMİNİN STRES VE HEMODİNAMİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Erdem Barış CARTI Araştırma Projesi
34 TPF-17023 LARİNKS KANSERİNDE  TÜMÖR ANJİYOGENEZİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞAHİN Araştırma Projesi
35 TPF-17005 İNSAN KAYNAKLI KOLOREKTAL KANSER DOKUSUNDAN İZOLE EDİLEN      HÜCRELERDEN  ORGANOİD TÜMÖR  OLUŞTURULMASI Yrd.Doç.Dr. Altay KANDEMİR Araştırma Projesi
36 TPF-17028 PREEKLEMSİLİ OLGULARDA OKSİDATİF DNA HASARI, PROTEİN VE LİPİD PEROKSİDASYONU, OKSİDATİF STRESİN İNDÜKLEDİĞİ HÜCRESEL HASAR MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Hasan YÜKSEL Araştırma Projesi
37 TPF-17032 LİNEER VE MAKROSİKLİK GADOLİNİUM PREPARATLARININ HCN-2  KORTİKAL NÖRON HÜCRELERİNDE OKSİDATİF STRESE ETKİLERİ FARKLI MIDIR? Yrd.Doç.Dr. Özüm TUNÇYÜREK Araştırma Projesi
38 TPF-17019 5-FU KEMOTERAPİ PROTOKOLÜ İLE İNDÜKLENMİŞ İNTESTİNAL MUKOZİT MODELİNDE PROBİYOTİKLERİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Gökhan ÜNSAL Araştırma Projesi
39 TPF-17030 YAŞLILIK DÖNEMİNDE DÜZENLİ EGZERSİZİN DÜŞME RİSKİ, FONKSİYONEL KAPASİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof.Dr. Güzel DİŞÇİGİL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
40 TPF-17008 KAS-İSKELET SİSTEMİ YAKINMALARI İLE BAŞVURAN OBEZ   HASTALARDA OBEZİTE VE ROMATİZMAL HASTALIK İLİŞKİSİ Prof.Dr. Taşkın ŞENTÜRK Araştırma Projesi
41 TPF-17010 STATİK MANYETİK ALANIN OSTEOBLASTLARDA MİNERAL ELEMENTLERİN DEĞİŞİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Hulki BAŞALOĞLU Araştırma Projesi
42 TPF-17003 GADOLİNİUM PREPARATLARININ  İDRAR NGLA, KIM-1, SİSTATİN-C VE L-FABP MOLEKÜLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÖK Araştırma Projesi
43 TPF-17055 Kan Ürünü Kullanımında Işınlamanın Komplikasyonlar Üzerine Etkisi Prof.Dr. Serpil DEMİRAĞ Altyapı Projesi
44 TPF-17024 PREEKLEMSİDE KORDON VE ANNE KANINDA ANJİYOGENETİK MOLEKÜLLER VE ANTİ-ANJİYOGENİK DENGE NASIL KORUNMAKTADIR? Prof.Dr. Samet KAFKAS Araştırma Projesi
45 TPF-17027 AKUT VE KRONİK RİNOSİNÜZİT OLGULARINDA PÜRÜLAN SIVI ÖRNEKLERİNİN BAKTERİYOLOJİK VE SİTOKİNLER YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Hatice Sema BAŞAK Araştırma Projesi
46 TPF-17009 HASHİMOTO TİROİDİTİ VE KRONİK SPONTAN ÜRTİKERLİ HASTALARDA TİROİD PEROKSİDAZ SPESİFİK IgE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Songül ÇİLDAĞ Araştırma Projesi
47 TPF-17004 Parasetamol intoksikasyonuna bağlı karaciğer hasarını önlemede arbutin'in rolü Yrd.Doç.Dr. Adil COŞKUN Araştırma Projesi
48 TPF-17056 SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK KAROTİS ARTER
DARLIKLARINDA ENDOVASKULER TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN  2D PERFÜZYON ANJİOGRAFİ
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr. Ayça ÖZKUL Altyapı Projesi
49 TPF-17045 MİKRORNA'LARIN HBV İNFEKSİYON PATOGENEZİ ÜZERİNDEKİ  ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Güneş ÖZÇOLPAN Araştırma Projesi
50 TPF-17016 Sıçanlarda metotreksat kaynaklı testis hasarı üzerine mezenkimal kök hücrenin histopatolojik etkisi. Yrd.Doç.Dr. Nezihe Tülün BOYLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
51 TPF-17050 Histopatolojik kronik prostatit tanılı hastalarda T regulatuar hücrelerinin
kan ve prostat dokusundaki yaygınlığının ve hastalık patofizyolojisiyle ilişkisinin araştırılması
Yrd.Doç.Dr. Erhan ATEŞ Araştırma Projesi
52 TPF-17053 Akut Pantreatitolgularının sınıflandırılmasında kullanılan yöntemlerle pankreas volümü arasındaki ilişki Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Araştırma Projesi
53 TPF-17047 DENEYSEL ASTIM MODELİNDE PROBİYOTİK KULLANIMININ SİSTEMİK İNFLAMASYON VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Şule TAŞ GÜLEN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
54 TPF-17048 MEKANİK HASAR OLUŞTURULAN KONDROSİT KÜLTÜRÜNE TERAPÖTİK ULTRASONUN ETKİNLİĞİ Prof.Dr. Ömer Faruk ŞENDUR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
55 TPF-17018 Hipertansiyonu olan normal ağırlıklı ve obez çocuklarda endotel disfonksiyon göstergesi olarak serum ürik asit düzeyinin yeri Yrd.Doç.Dr. Dilek YILMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
56 TPF-17044 Otizm Spektrum Bozukluğu olan erkek çocuk ve ergenlerde serum oksitosin düzeylerinin saldırganlık davranışı ve empati becerileri ile ilişkisi Yrd.Doç.Dr. Hatice AKSU Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
57 TPF-17049 Korneal Neovaskülarizasyonda Mikro-RNA'ların rolü ve VEGF ile ilişkisi Doç.Dr. Harun ÇAKMAK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
58 TPF-17014 AYDIN İLİ EFELER İLÇESİNDE DİYABET VE DİYABET GELİŞME RİSKİ OLAN KİŞİLERDE ADIMSAYAR KULLANIMININ KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA ETKİSİ Prof.Dr. Pınar OKYAY Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
59 TPF-17007 AYDIN İLİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI-ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI Prof.Dr. Didem Evci KİRAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
60 TPF-17011 Göbek kordonu kök hücrelerinin  PC3 prostat karsinom hücreleri üzerindeki etkilerinin in vitro olarak araştırılması Yrd.Doç.Dr. Kübra BAŞALOĞLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
61 TPF-17040 Obez sıçanlarda Selenyum ve N-asetil sistein'in fertilite/ infertilite ve karaciğer üzerine etkisi. Prof.Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
62 TPF-17036 Hemorajik beyin tümörlerinde ve beyin tümörü operasyonu geçiren olguların takip MR larında Perfüzyon sekansının yararlılığı Prof.Dr. Yelda Özsunar DAYANIR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
63 TPF-17001 PRİMER MONOSEMPTOMATİK ENÜREZİS NOKTURNA ETYOPATOGENEZİNDE İDRARDA PG E2 VE İYON ATILIMININ ROLÜ Prof.Dr. Ferah SÖNMEZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
64 TPF-17013 Kan Donörlerinde Hepatit E Virusunun Araştırılması. Prof.Dr. Sevin KIRDAR Yüksek Lisans Tez Projesi 1
65 TPF-17025 LPS İLE OLUŞTURULAN SEPTİK ŞOK İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK HASARINDA PİOGLİTAZONUN ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Hilal BEKTAŞ UYSAL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
66 TPF-17026 METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE SERUM YKL-40 SEVİYELERİNİN METABOLİK SENDROM VARLIĞI VE CİDDİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Hilal BEKTAŞ UYSAL Yüksek Lisans Tez Projesi 1
67 TPF-17015 Aydın Efeler'de Yaşlılarda Erişkin Aşıları Bilgi Düzeyi ve Sıklığı ile Farklı Eğitim Yöntemlerinin Değişime Etkisi Prof.Dr. Erdal BEŞER Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
68 TPF-17039 DİYABETİK NÖROPATİDE CURCUMİN TEDAVİSİNİN OLASI NÖROPROTEKTİF ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Özlem BOZKURT GİRİT Yüksek Lisans Tez Projesi 1
69 TPF-17020 BİLATERAL ADRENAL İNSİDENTALOMALAR MEN 1 ya da MEN 4 BİLEŞENİ OLABİLİR Mİ? Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÜNÜBOL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
70 TPF-17006 Kolon Kanserinde 5-Aminolüvonilik Asit ile Uyarılmış Fotodinamik Tanı ve Tedavi Prof.Dr. M. Dinçer BİLGİN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
71 TPF-17041 DENEYSEL OMURİLİK YARALANMASINDA ANTİEPİLEPTİK BİR AJAN OLAN LEVETİRASETAM VE MANYETİK ALANIN TEDAVİ EDİCİ ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr. Özlem BOZKURT GİRİT Yüksek Lisans Tez Projesi 1
72 TPF-17051 Gözenekli ortam olarak kemikte ısı transferi Prof.Dr. Mehmet BİLGEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
73 TPF-17022 PARATİROİD ADENOMLU HASTALARDA MEN 1 VE MEN 4 SIKLIĞI Prof.Dr. Engin GÜNEY Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
74 TPF-17021 MALİGN TİROİD NODÜLLERİNİ BELİRMEDE DOLAŞIMDAKİ MikroRNA'LAR DUYARLI BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÜNÜBOL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
75 TPF-17031 Peptik ülserli hastalarda Helicobacter pylori tesbitinde hangi testi kullanalım? Yrd.Doç.Dr. Altay KANDEMİR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
76 TPF-17012 TİP 2 DİYABETİ OLAN HASTALARDA YÖNETİM PLANLARINA UYUM Prof.Dr. Okay BAŞAK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
77 TPF-17042 Acilde ABY KBY nedeniyle bikarbonat alan hastaların tanı ve takibinde mitokondrial enzimlerin hücresel asidozu belirlenmesindeki etkisini araştırmak ve anlık kan gazı ile karşılaştırılması Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
78 TPF-17002 İNDOMETAZİNLE İNDÜKLENMİŞ GASTRİK ÜLSERDE ANDROGRAPHOLİDE'NİN FARKLI DOZLARDA KORUYUCU ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Adil COŞKUN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
79 TPF-17038 Erkek İnfertilitesi Tanısı Almış Bireylerin Spermlerinde Otofaji Belirteçlerininnin Araştırılması Prof.Dr. Kemal ERGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
80 TPF-17033 ultrason klavuzluğunda krikotiroid membran tesbitinin doğruluğu ve güvenirliği Doç.Dr. Mücahit AVCİL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
81 TPF-17037 Hipertansif urgency hastalarının tanısın ve takibinde inflamatuar markırlar ve göz dibinin yeri Yrd.Doç.Dr. Mücahit KAPÇI Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
82 TPF-17043 Pulmoner Emboli tanısı konan hastalarda fibrinojen albümin oranı ile pulmoner emboli ciddiyeti ile nitrik oksit seviyesi arasında ilişki Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
83 TPF-17054 MAGNETİK REZONANS KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İLE NET AYRIMI YAPILAMAYAN DİSTAL KOLEDOK PATOLOJİLERİNİN AYIRICI TANISINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN  ETKİNLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Altay KANDEMİR Güdümlü Proje
84 TPF-15017 TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Kolit Modelinde Dexpanthenol'ün Etkisi  Yüksel YILDIZ Yüksek Lisans Tez Projesi 1
85 TPF-15030 OVEREKTOMİ UYGULANAN SIÇANLARDA PERİFERİK SİNİR HASARI ÜZERİNE SELENYUMUN ETKİLERİ  Özlem BOZKURT Yüksek Lisans Tez Projesi 1
86 TPF-15031 MANYETİK ALAN VE PTEROSTİLBENİN RENAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONA ETKİSİ  Özlem BOZKURT Yüksek Lisans Tez Projesi 1
87 TPF-15025 Mezenşimal Kök Hücrenin İmplantasyon Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Tülin BOYLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
88 TPF-15035 TEKRARLAYAN HIŞILTISI OLAN ÇOCUKLARDA ATAK SIRASINDA BAKILAN VİTAMİN D DÜZEYİNİN  VİRÜS ENFEKSİYONU VE ATAK AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  Duygu ERGE Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
89 TPF-15027 PRİMER İMMUN TROMBOSİTOPENİ'DE VİTAMİN D VE CLONED-MYELOPROLİFERATIVE LEUKEMIA VİRUS ONKOGEN'İN YERİ  İrfan YAVAŞOĞLU Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
90 TPF-15023 DENEYSEL AKUT TRAVMATİK TİMPANİK MEMBRAN PERFORASYONUNDA DEKSPANTENOL VE HYPERİCUM PERFORATUM EKSTRESİNİN İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ  Ahmet Onur ODABAŞI Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
91 TPF-15014 AYDIN EFELER'DE ERKEN EK GIDAYA BAŞLAMANIN ANNE SÜTÜYLE BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ: 2015 YILINDA KESİTSEL BİR ÇALIŞMA  Ayfer GEMALMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
92 TPF-15013 BİRİNCİL KORUNMADA HAVA DEĞİŞKENLERİNE YÖNELİK ERKEN UYARI MODELİ  Didem Evci KİRAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
93 TPF-15011 HİPOTİROİDİZM OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI GELİŞİMİNİN VE EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  Engin GÜNEY Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
94 TPF-15006 OBEZ ÇOCUKLARDA BÖBREK ETKİLENMESİ  Ferah SÖNMEZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
95 TPF-15010 Klasik Hodgkin lenfomalı hastalarda CD163, CD68, c-Met, bcl-2 ve NF?B ekspresyonlarının prognostik önemi Doç.Dr. İrfan YAVASOGLU Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
96 TPF-15044 Uretral travma oluşturulan ratlarda bevacizumab (anti-vegf)' ın fibrozis oluşumu üzerindeki lokal etkisi  Hakan GEMALMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
97 TPF-15009 PATELLA ÇIKIĞI SONRASINDA FEMUR DİSTALİ VE PATELLANIN GELİŞİMİ: DENEYSEL ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Ferit Tufan ÖZGEZMEZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
98 TPF-15008 RAT AORTASINDA İN VİTRO İSKEMİK-NONİSKEMİK KOŞULLARDA  SİLOSTAZOL VE PENTOKSİFİLİNİN ENDOTEL YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Selim DURMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
99 TPF-15022 Birinci basamakta kanser erken tanısı ve izleminde aile hekimlerinin yeri: bilgi tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik kesitsel bir çalışma  Okay BAŞAK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
100 TPF-15012 Köşk İlçesi Kırsal Bölgesindeki 20-79 Yaş Erişkinlerde On Yıllık Koroner Kalp Hastalığı Riski Ve Riskli Grupta Müdahale Örneği, Aydın, 2015  Pınar OKYAY Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
101 TPF-15043 Hızlı ilerleyen (kresentik) glomerulonefrit böbrek biyopsi örneklerinde Kİ-67 monoklonal antikorun değerlendirilmesi ve prognozla ilişkisi  Hakan AKDAM Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
102 TPF-15021 Aile Hekimliğinde Kronik Hasta Yönetimi : PACIC (The Patients Assessment of Chronic Illness Care ) Ölçeğini Modifiye Etme ve Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirliği  Okay BAŞAK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
103 TPF-15002 Deneysel İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Dexpantenol'ün Koruyucu Etkisi  Barlas ETENSEL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
104 TPF-15007 AYDIN BÖLGESİNDEKİ KIZ ÇOCUKLARINDA ORTALAMA PUBERTE VE MENARŞ BAŞLAMA YAŞININ SAPTANMASI VE MENARŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Tolga ÜNÜVAR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
105 TPF-15018 Çocuklarda görülen kronik idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflünün böbrekte  yarattığı kalıcı hasarda izlenen sonografik elestografi bulguları  Yasemin POLAT Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
106 TPF-15029 Nazal Polipozis fibroblastlarında TNF-Alfa inhibitörlerinin süpresör etkisi  Ceren GÜNEL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
107 TPF-15004 Kadın kuaförü çalışanlarının kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar  konusundaki bilgi,tutum,davranışları ve etkileyen faktörler  Ayfer GEMALMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
108 TPF-14002 Leishmania tropica'nın Green fluorescent protein reporter (GFP) geni ile transfeksiyonu ve in vitro ilaç etkisinin araştırılması modelinde kullanımı Prof.Dr. Hatice ERTABAKLAR Araştırma Projesi
109 TPF-14004 Kistik ekinokokkozis tanısında hızlı tanı testinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve western Blotting yöntemi ile karşılaştırılması Prof.Dr. Sema ERTUĞ Araştırma Projesi
110 TPF-14006 Korneal neovaskülarizasyonda Bevacuzimab ve sunitinib malate'nin Mikro-RNA düzeyinde etkinliklerinin değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Harun ÇAKMAK Araştırma Projesi
111 TPF-14014 Astımda komorbiditelerin hastalık kontrolü ve sistemik inflamasyona etkisi Doç.Dr. Emel CEYLAN Araştırma Projesi
112 TPF-14018 Uterin myom hastalarında P53 genindeki ailesel ve somatik mutasyonlarının araştırılması Yrd.Doç.Dr. Sündüz Özlem ALTINKAYA Araştırma Projesi
113 TPF-14036 Derinin skuamöz hücreli kanserlerinde miRNA-214 ile PTEN, ERK-1 ve Caspase 3 ekspresyonun araştırılması Doç.Dr. Canten TATAROĞLU Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
114 TPF-14040 Pde5 intibitörlerinin renal iskemi ve reperfüzyo etkisi ve bu etkinin iskemi modifiye albumin düzeyi i değerlendirilmesi. Prof.Dr. Haluk EROL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
115 TPF-14041 Sağlık alanında maliyet- Etkililik analizi ve bir uygulama Prof.Dr. Mevlüt TÜRE Yüksek Lisans Tez Projesi 1
116 TPF-14001 Laparoskopik splenektomide dalağın karın dışına alınması için parçalayıcı alet geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Aykut SOYDER Araştırma Projesi
117 TPF-13017 Kongrelerde Yeni Bir Sunum "İnteraktif Poster" Doç.Dr. Hakan ERPEK Araştırma Projesi
118 TPF-13016 Aydın/Türkiye'de Echinococcus'un granulosus'un mitokondrial sitokrom  C oksidaz subunit 1 gen Bölgesinin sekanslanarak moleküler karekterizasyonun araştırılması Prof.Dr. Hatice ERTABAKLAR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
119 TPF-13015 Fotodinamik tedavinin Leishmania tropica üzerine olan in vitro etkisi Prof.Dr. M. Dinçer BİLGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
120 TPF-15051 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsessif kompulsif bozukluk ve internet bağımlılığı olan çocuk ve gençlerin yürütücü işlevlerinin karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA Araştırma Projesi
121 TPF-12024 Sıçanlarda monocrotaline ile oluşturulan pulmoner arteriyel hipertansiyonda kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücre ile sildenafilin etkisi Doç.Dr. Osman ELBEK Araştırma Projesi
122 TPF-12040 Ankilozan spondolit hastalarında taban basınç değişikliklerinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Elif AYDIN Altyapı Projesi
123 TPF-12038 Intrakranial tümörlerin tanısında kontrastlı beyin perfüzyon MR tekniği ile ASL perfüzyon MR tekniklerinin karşılaştırılması Prof.Dr. Yelda Özsunar DAYANIR Altyapı Projesi
124 TPF-12021 Hipospadiaslı ve normal sünnet derisinde EGF Tiroglobulin, Kalsitonin, Tiroid hormon reseptör düzeyi ve Tiroid Hormon Reseptörü gen mutasyonu varlığının araştırılması Doç.Dr. Sezen ÖZKISACIK Araştırma Projesi
125 TPF-12017 Patent başvurusu yapılmış olan dikiş alıcı alet ile klasik dikiş alıcı aletlerin karşılaştırılması Prof.Dr. Şükrü BOYLU Araştırma Projesi
126 TPF-12029 Aydın ili lise öğrencileri arasında Depresyonun azaltımasına yönelik bir proje Prof.Dr. Mehmet ESKİN Araştırma Projesi
127 TPF-12028 Statinlerin kondrosit matriks metalloproteinaz metabolizması üzerine etkilerinin araştırılması Prof.Dr. L. Didem KOZACI Araştırma Projesi
128 TPF-09023 Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Doç.Dr. Yasemin TURAN Araştırma Projesi
129 TPF-12031 Lenf ödemli hastalarda kompresyon ve masaj tedavisinin etkinliği Yrd.Doç.Dr. Engin TAŞTABAN Araştırma Projesi
130 TPF-11014 Uzamış anal fissür tedavilerinde anorektal manometri ile anal tonusun değerlendirlmesi Yrd.Doç.Dr. Ali Onur ERDEM Araştırma Projesi
131 TPF-12036 Stent yerleştirilerek koroner revaskülarizasyon yapılan hastalarda, plazma mikro-RNA alt gruplarının ve bu gruplarda meydana gelen değişimlerin koroner arter hastalığı şiddeti, koroner revaskülarizasyon ve 9aylık takipte İstenmeyen majör Kardiyovasküler olay gelişimi ile ilişkisi Yrd.Doç.Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ Araştırma Projesi
132 TPF-11022 Psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastalarda kişilik ve kimlik bozukluklarının yaygınlığı,gidişi ve ilişkili parametreler. Prof.Dr. Ferhan DEREBOY Araştırma Projesi
133 TPF-11028 Torasik operasyon geçiren olgularda inflamatuar yanıtın ölçülmesi Yrd.Doç.Dr. Nilgün Kanlıoğlu KUMAN Araştırma Projesi
134 TPF-11016 B-Laktamaz negatif ampisilin dirençli (BLNAR) haemophilus influenzea suşlarında mutasyonların dirence etkisinin transkomplemnatasyon yöntemiyle belirlenmesi ve çabuk tanı yöntemi geliştirilmesi Doç.Dr. Bülent BOZDOĞAN Araştırma Projesi
135 TPF-11017 Deneysel diyabet modelinde antioksidan bir ajan olan eblesenin olası nöroprotektif etkisinin araştırılması Prof.Dr. Rauf Onur EK Araştırma Projesi
136 TPF-15048 DİYABETİK AYAK İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: DİYABETİK SIÇANLARDA HYPERİCUM PERFORATUM, KLİNOPTİLOLİT VE HİDROKOLLOİD ÖRTÜNÜN YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ Prof.Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Araştırma Projesi
137 TPF-15053 Spinal Kord Hasarına Karşı Terapi Amaçlı Propolis Uygulaması Prof.Dr. Mehmet BİLGEN Araştırma Projesi
138 TPF-15045 Adrenomedüllin ve nitrik oksitin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundaki olası rolü Yrd.Doç.Dr. Hatice AKSU Araştırma Projesi
139 TPF-13025 Sodyum Hyalüronat'ın üretral enflamasyondaki  etkisi Prof.Dr. Mehmet DÜNDAR Araştırma Projesi
140 TPF-13020 Staphylococcus aureus' un Etken Olduğu Vasküler Greft Enfeksiyonu Modelinde Vankomisin ve Ozon (O3) Tedavisinin Etkilerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Araştırma Projesi
141 TPF-14047 Glokom birimimizde takipli hastaların korneal biomekanik özelliklerinin karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Tolga KOCATÜRK Altyapı Projesi
142 TPF-13021 Sugammadeks'in (org 25969) akut digoksin toksisitesinde koruyucu ve düzeltici etkisi -in vivo ve in vitro çalışma Doç.Dr. Buket DEMİRCİ Araştırma Projesi
143 TPF-13030 Pseudomonas aeruginosa klinik izolatlarında  karbapenemlere direnç  mekanizmalarının araştırılması ve moleküler epidemiyolojisi Doç.Dr. Murat TELLİ Araştırma Projesi
144 TPF-13023 "Gebelik Döneminde Oluşturulan Deneysel Hipotiroidinin Yenidoğan  Ratlarda Beyin Dokusunda Aktivite Bağımlı Nörotrofik Faktör (ABNF) Ekspresyonuna Etkisi." Doç.Dr. Gökhan CESUR Araştırma Projesi
145 TPF-13026 Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında kemik mineral dansitometri ölçümlerinin metabolik sendrom ile ilişkisi Yrd.Doç.Dr. Arzu CENGİZ Araştırma Projesi
146 TPF-12005 Sepsisi Tanısında Moleküler Yöntemlerin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması Prof.Dr. Serkan ÖNCÜ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
147 TPF-13037 Solunum sıkıntısı  ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde perfüzyon indeksin rolü, ekokardiyografi ve spirometri ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Bekir DAĞLI Altyapı Projesi
148 TPF-14045 Terapi indüklü senesensi aktive eden tümör hücrelerinde ölüm reseptörleri ekspresyonlarının analizi Prof.Dr. Aslıhan Büyüköztürk KARUL Altyapı Projesi
149 TPF-14048 Preterm ve Term Yenidoğanların Anne Sütünün Makrobesin, Eser Element ve Enerji İçeriğinin  analizi ve Karşılaştırılması Prof.Dr. Münevver Kaynak TÜRKMEN Altyapı Projesi
150 TPF-14013 Endometrium kanserinde rezistin, galanin ,vaspin, omentin düzeyi Yrd.Doç.Dr. Sümeyra NERGİZ AVCIOĞLU Araştırma Projesi
151 TPF-14012 Temporomandibuler eklem artritinde intraartikuler PRP (platelet zengin plazma) kullanımının etkisi: sıçanlarda deneysel çalışma Yrd.Doç.Dr. Heval Selman ÖZKAN Araştırma Projesi
152 TPF-14011 PRP (Trombositten Zengin Plazma)nin sıçan modelinde kapsül kontratürü gelişimine etkisi Yrd.Doç.Dr. Saime İRKÖREN Araştırma Projesi
153 TPF-14025 Kan Değişimi Yapılan Bebeklerin Nörogelişimsel Sonuçları Prof.Dr. Münevver Kaynak TÜRKMEN Araştırma Projesi
154 TPF-14008 Boğaz ağrısı yönetiminde hekimlerin antibiotik yazma davranışı : Hasta beklentileri ve hekimlerin hasta beklentilerine ilişkin algıların etkisi Prof.Dr. Okay BAŞAK Araştırma Projesi
155 TPF-14016 Lokal Dekonjentanlardaki etken maddelerin göze ve buruna olan histopatolojik etkileri Yrd.Doç.Dr. Ayşe İpek AKYÜZ Araştırma Projesi
156 TPF-14005 Ozon (O3) Oksidatif ön koşullamasının kontrast madde üzerindeki etkisinin araştırılması Yrd.Doç.Dr. Tunay KURTOĞLU Araştırma Projesi
157 TPF-14017 Uyku apneli hastalarda ağız çalkantı suyunda ve serumda nörojenik-sistemik inflammasyon mediatörlerinin (SP,CGRP,Ck,hsCRP,IL6,IL10,TNF?)değişkenliğinin araştırılması Prof.Dr. Yeşim BAŞAL Araştırma Projesi
158 TPF-14019 Farklı tipte doku yapıştırıcılarının ve trombositten zengin plazma'nın sıçanlarda farenks onarımında yara iyileşmesine katkısının değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Aylin ERYILMAZ Araştırma Projesi
159 TPF-14003 Kronik Hepatit C enfeksiyonlu hastalarda IL28 B polimorfizminin , tedavi yanıtına etkisi Prof.Dr. Neriman AYDIN Araştırma Projesi
160 TPF-14032 Kinolon dirençli Escherichia coli klinik izolatlarında plazmidik direnç mekanizmalarının araştırılması Prof.Dr. Murat TELLİ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
161 TPF-14033 HLA-DR1 tiplerinin kronik hepatit C virüs enfeksiyonu ve prognozu ile ilişkisi Prof.Dr. Neriman AYDIN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
162 TPF-14034 Akut solunum yolu enfeksiyonlarında Rhinoviruslerin belirlenmesi ve Genotiplendirilmesi Doç.Dr. Sevin KIRDAR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
163 TPF-14035 Clostridium difficile toksin A geninin klonlanması Prof.Dr. Bülent BOZDOĞAN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
164 TPF-14024 Çocuklarda akut astım atakta ve sonrasında nazofarengeal sürüntüde PCR ile viral panel taraması  Duygu ERGE Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
165 TPF-15024 B1 ve B 5 vitaminlerinin sıçan parasetamol zehirlenmesi deneysel Modeli'nde doku hasarı Üzerindeki etkilerinin araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hilal BEKTAŞ UYSAL Araştırma Projesi
166 TPF-14028 Korneal neovaskülarizasyonda interferon alfa 2b'nin etkisi Yrd.Doç.Dr. Harun ÇAKMAK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
167 TPF-14038 Undifferansiye nazofarengeal karsinomda HER2 gen amplifikasyon ve cerbB-2 protein ekspresyonunun karşılaştırılması ve EBV pozitif nazofaregeal karsinomda EBV pozitif kronik nazofarenjitte apoptoz durumu Prof.Dr. Muhan ERKUŞ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
168 TPF-13028 "Adenoid Hipertrofisi  ve Rekürren Tonsilliti Olan  Hastalarda EBV , Polyomavirüs ve Bocavirüs  Saptanması" Yrd.Doç.Dr. Ceren GÜNEL Araştırma Projesi
169 TPF-14010 Temiz aralıklı kateterizasyon ve /veya diyaliz uygulanan çocuklarda lateks alerjisi değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Dilek YILMAZ Araştırma Projesi
170 TPF-15036 Gebeliğin İkinci Trimesterinde Uterin Arter Doppler Ultrasonografi Değerlerinin Maternal Serum ve Amniyotik Sıvıdaki  Soluble Endoglin (sEng) ve sFlt-1 Düzeyleri ile İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Emre ZAFER Araştırma Projesi
171 TPF-14026 Konjenital hidronefroz tanısı almış çocukların değerlendirilmesi Prof.Dr. Ferah SÖNMEZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
172 TPF-14042 Human bocavirus'un gastroenterit ile olan ilişkisi Doç.Dr. Sevin KIRDAR Yüksek Lisans Tez Projesi 1
173 TPF-14043 Sıçan Deneysel diyabet modelinde 20(S) ginsenozit RG3'ün olası Nöroprotektif Etkisi Prof.Dr. M. Dinçer BİLGİN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
174 TPF-15033 Çocukluk çağı naif kronik hepatit B olgularında ve ebeveynlerinde nukleozid analoglarina karsi  direncin belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Yavuz TOKGÖZ Araştırma Projesi
175 TPF-14029 Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesindeki iş kazalarının incelenmesi ve önlenmesinde üniversitenin rolü Prof.Dr. Erdal BEŞER Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
176 TPF-14030 Aydın ilinde güvenli tarım uygulamalarında sektöler arası işbirliği yaklaşımı  ve e-eğitim modeli geliştirilmesi Doç.Dr. Filiz ERGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
177 TPF-14037 Kolorektal adenokanserlerde ve perkanseröz lezyonlarında mikrosatellit instabilitesinin immunhistokimyasal ve genetik olarak saptanması Doç.Dr. İbrahim METEOĞLU Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
178 TPF-13036 Miyokard Enfarktüsü sonrası dönemde  düzenli fiziksel rehabilitasyonun kardiyovasküler sistem üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. Ufuk ERYILMAZ Altyapı Projesi
179 TPF-13035 Hipertrofik Kardiyomiyopatili hastalarda  JAK2 gen bozuklukları Prof.Dr. Tarkan TEKTEN Altyapı Projesi
180 TPF-13033 Rapamycin uygulamasının fare embriyolarındaki erken dönem embriyogenez üzerindeki etkileri Doç.Dr. Kemal ERGİN Araştırma Projesi
181 TPF-13022 Gebelik Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı Olan Bebeklerin Uzun Dönem Nörogelişimsel Sonuçları Prof.Dr. Ayşe TOSUN Araştırma Projesi
182 TPF-15037 Laparoskopik appendektomi konusunda yapılandırılmış video sunumun cerrahi eğitime etkisi Yrd.Doç.Dr. Eyüp Murat YILMAZ Araştırma Projesi
183 TPF-15057 Taşla Dolu Safra Kesesinin Trokar Yerinden Dışarı Alınması için Alet Geliştirilmesi Prof.Dr. Ali Doğan BOZDAĞ Araştırma Projesi
184 TPF-15059 MUĞLA İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ'NE BAŞVURAN KİŞİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE,  BESLENME ALIŞKANLIĞI VE OBEZİTE DURUMU Prof.Dr. Serpil DEMİRAĞ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
185 TPF-15001 Subaraknoid kanamalarda endotel hasarı ve fibrinolizisin serebral vazospazm ve kliniğe yansımaları Prof.Dr. Ayça ÖZKUL Altyapı Projesi
186 TPF-15061 Trimetobenzamid Uygulanmış Gebe Sıçanlara, Timokinonun Yeni Doğan Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi Prof.Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
187 TPF-15074 Pulmoner hipertansıyon tanılı hastalarda serum fibulin düzeyinin değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cemil ZENCİR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
188 TPF-15069 Sağlıklı ve KOAH'lı Hastalarda Elektrodermal Aktivite Sinyallerinin Nonlineer Analizi Prof.Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
189 TPF-15067 18-24 Yaş Arası Kız Öğrencilerde Anthropometrik Meme Ölçümleri Ve Vucüt Kompozisyonları İle İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Ayfer METİN TELLİOĞLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
190 TPF-16014 AYDIN MERKEZ, 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ Prof.Dr. Erdal BEŞER Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
191 TPF-15070 Aydın Merkezde Prepartum Gebelerde Üriner İnkontinans Sıklığı, Postpartum Değişimi ve Postpartum İnkontinansta Pelvik Taban Kas Eğitiminin Etkinliği Prof.Dr. Pınar OKYAY Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
192 TPF-15073 Sulindakın farinks ve larinks kanser hücreleri üzerindeki hücre canlılığı, hücre siklusu ve anjiogenez üzerindeki etkilerinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Aylin ERYILMAZ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
193 TPF-15063 HYPERİCUM PERFORATUM' UN GEBE SIÇANLARDA EMBRİYOTOKSİK VE TERATOJENİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
194 TPF-15072 Triple Negatif Meme Kanserinde İmmünhistokimyasal Androjen Reseptörü Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkisi Prof.Dr. Muhan ERKUŞ Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
195 TPF-10027 Borun Biyolojik ortamlarla etkileşimi ve olası anti kanserojen etkilerinin spektrometrik  ve moleküler yöntemlerle invitro olarak incelenmesi Prof.Dr. M. Dinçer BİLGİN Araştırma Projesi
196 TPF-10022 Ratlarda tek taraflı üriner obstrüksiyon sekonder gelişen aynı taraf ve karşı taraf böbrekteki patolojik değişimlere vitamin E ve C'nin etkisinin incelenmesi Prof.Dr. Mesut YAZICI Araştırma Projesi
197 TPF-09020 Aydın'da Kadın Üriner İnkontinansı prevelans değişimiş, beş yıllık insidansı, risk faktörleri ve yaşam kalitesi ilişkisi: Topluma dayalı izleme çalışması Prof.Dr. Pınar OKYAY Araştırma Projesi
198 TPF-13029 Cinsel istismar olgularında  MAO A enziminin  gen polimorfizmi ve davranım bozukluğu gelişmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Hatice AKSU Araştırma Projesi
199 TPF-13019 Kategorik bağımlı değişkenli ilişkili ve ilişkisiz  verilerde sınıflandırma yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması  ve  veri yapılarına göre uygun istatistiksel yöntemlerin seçilmesi için yol haritasının oluşturulması Doç.Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ Araştırma Projesi
200 TPF-12027 Aydın Deri Kanserinden Korunma bilincini geliştirme projesi Prof.Dr. Güzel DİŞÇİGİL Araştırma Projesi
201 TPF-12034 Propolis ve CAPE`nin meme (MCF-7) ve kolon kanseri (Caco-2) hücrelerinin üzerindeki apoptozda kaspazların ve metallopteinasların rolü Prof.Dr. Çiğdem YENİSEY Araştırma Projesi
202 TPF-12026 Embriyo gelişiminde transkripsiyonla ilgili genlerin araştırılması Prof.Dr. Gökay BOZKURT Araştırma Projesi
203 TPF-12023 Yarı otomatik deri biyopsi cihazı ile klasik deri biyopsi cihazının karşılaştırılması Prof.Dr. Kübra Eren BOZDAĞ Araştırma Projesi
204 TPF-14031 Sistemik lupus eritmatozusda hastalık aktivasyonu ve D vitamini metabolismanın IL-10, IL-17, IL-23 düzeyleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi Prof.Dr. Taşkın ŞENTÜRK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
205 TPF-14039 Sıçanlara intaoperatifg PRP kullanımın venöz konjesyon oluşturulmuş fleplerin yaşayabilirliğine etkisi Yrd.Doç.Dr. Heval Selman ÖZKAN Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
206 TPF-12020 Gen ekspresyon verilerinde  yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir denetimli temel birleşenler analizinin  geliştirilmesi Prof.Dr. Mevlüt TÜRE Araştırma Projesi
207 TPF-12015 Trichomonas vaginalis'in Aktin gen bölgesi kullanılarak PCR- RFLP (Restriction Fragment lenght polymorphism) ile Moleküler tiplendirmesi Prof.Dr. Hatice ERTABAKLAR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
208 TPF-11024 Tükürük bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında gerçek zamanlı elastografinin rolü Prof.Dr. Can Zafer KARAMAN Araştırma Projesi
209 TPF-11023 Deliryum Hastalarında sitokinlerin yeri ve kliniğe yansımaları Doç.Dr. Ayça ÖZKUL Araştırma Projesi
210 TPF-11021 Anestezik ajanların kronik maruziyetin bilişsel fonksiyonlar ve  Genetik yapı üzerine etkileri Prof.Dr. Selda ŞEN Araştırma Projesi
211 TPF-10034 Kronik Hepatit B hastalarında  Antivirial kullanımı ile gelişen mutasyonlarla hepatit B  virüs  (HBV) genotipleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi Doç.Dr. Sevin KIRDAR Araştırma Projesi
212 TPF-16012 Trombositten zengin plazma ve farklı ürünlerinin, Staphylococcus aureus  ve Moraxella catarrhalis  üzerinde antibakteriyel etkinliğinin  araştırılması Yrd.Doç.Dr. Aylin ERYILMAZ Araştırma Projesi
213 TPF-16007 DENEYSEL SİYATİK SİNİR YARALANMASINDA OZONUN ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Zahir KIZILAY Araştırma Projesi
214 TPF-16026 GEÇİCİ MEKANİK İLEUS OLUŞTURULMUŞ RATLARDA BARSAK MUKOZA HASARININ İYİLEŞMESİNE PROBİYOTİKLE BESLENMENİN ETKİSİ Prof.Dr. Mehmet Hakan ÇEVİKEL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
215 TPF-16020 Sıçanlarda mezenşimal kök hücrenin  implantasyon bölgesindeki laminin, kalsitonin ve ?V?3 integrine etkisi Yrd.Doç.Dr. Tülin BOYLU Yüksek Lisans Tez Projesi 1
216 TPF-16027 Romatizmal hastalığı bulunan hastalarda, arteriyel sertlik, VEGF ve e-selektin düzeyi ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki Prof.Dr. Taşkın ŞENTÜRK Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
217 TPF-16024 L-NAME ile hipertansiyon oluşturulan sıçanlarda Fumaria Officinalis ekstraktının kan basıncına etkisi. Yrd.Doç.Dr. İbrahim TUĞRUL Yüksek Lisans Tez Projesi 1
218 TPF-16030 Meme Kanseri Hücre Hatlarındaki (MCF-7) Non-Kanonik Sinyal Moleküllerinin Leptin e Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi Prof.Dr. Çiğdem YENİSEY Yüksek Lisans Tez Projesi 1
219 TPF-16019 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda senesans ve hastalık şiddeti ile karotis damar değişiklikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Prof.Dr. Mehmet POLATLI Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
220 TPF-09026 Semptomatik Kalkaneal Spur Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin ( ESWT) etkinliği Prof.Dr. Gülnur TAŞÇI BOZBAŞ Altyapı Projesi
221 TPF-11026 Yabancı cisim infeksiyonlarının tedavisi için gerekli minimal antibiyotik dozlarının belirlenmesi Prof.Dr. serkan öncü Araştırma Projesi
222 TPF-13027 Dakriosistorinostomi,ameliyatı sonrasında nazal flora ve konjunktiva florası değişiyor mu? Yrd.Doç.Dr. Gülizar Uyar GÜLEÇ Araştırma Projesi
223 TPF-10037 Ratlarda lokal anesteziklerle yapılan periferik sinir blokarında miyotoksit ve nörotoksik etkilerin araştırılması. Prof.Dr. Mustafa UĞURLU Araştırma Projesi
224 TPF-16003 Endotelyal fonksiyon ve İnflamasyon belirleyicilerindeki  değişikliklerin sepsis hastalarının prognozundaki belirleyiciliği Yrd.Doç.Dr. Ali DUMAN Araştırma Projesi
225 TPF-15034 Genikuler sinir radyofrekans termokoagülasyon uygulamasının kronik diz ağrısı ve fonksiyonu üzerine etkisi Yrd.Doç.Dr. Sinem SARI ÖZTÜRK Araştırma Projesi
226 TPF-15056 Ameliyat içeren yapılandırılmış video sunumun cerrahi eğitime etkisi Prof.Dr. Ahmet Ender DEMİRKIRAN Araştırma Projesi
227 TPF-11020 Hemodiyaliz AV Fistüllerinde ilaç kaplı balon  ile yapılan balon anjiyoplasti etkinliğinin araştırılması Prof.Dr. Ö. F. Kutsi KÖSEOĞLU Araştırma Projesi
228 TPF-15050 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Sistemik İnflamasyon ve Oksidatif Stress ile Kardiyak Disfonksiyonların İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Şule TAŞ GÜLEN Araştırma Projesi
229 TPF-13031 Tip 1 diyabetli  veya hashimato tiroiditli Türkler'de PTPN2 gen polimorfizminin rolü Yrd.Doç.Dr. Mediha AYHAN Araştırma Projesi
230 TPF-10025 Sağlıklı ve işeme bozukluğu olan çocuklarda mesane kapasitesi ve rezidü idrar miktarının  idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkisi Prof.Dr. Ferah SÖNMEZ Araştırma Projesi
231 TPF-15049 Akut Bronşiolitli Çocuklarda D vitamini ve Serum Katelisidin Düzeyinin Bronşiolit Atak Sıklığı, Şiddeti ve viral etkenin tipi ile ilişkisinin araştırılması Yrd.Doç.Dr. Yasin BULUT Araştırma Projesi
232 TPF-15038 TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Kolit Modelinde Apelin-13'ün Etkisi Doç.Dr. Yüksel YILDIZ Araştırma Projesi
233 TPF-16004 EDİNİLMİŞ KOLESTEATOM PATOFİZYOLOJİSİNDE CD109 EKSPRESYONUNUN YERİ Yrd.Doç.Dr. Can ÖZBAY Araştırma Projesi
234 TPF-15016 Yüksek Kalorili Diyetle Oluşturulan Obezitenin Öğrenme ve Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç.Dr. Gökhan CESUR Yüksek Lisans Tez Projesi 1
235 TPF-15003 Meme kanseri hücre dizisi üzerinde (MCF7) Omega-3 ve D Vitamininin Antiproliferatif Apopitotik ve Antioksidan etkilerinin araştırılması Prof.Dr. Aslıhan Büyüköztürk KARUL Araştırma Projesi
236 TPF-15052 Endometrial Kanserlerde PTEN Ekspresyonunun Prognostik Faktörlerle Karşılaştırılması (Comparison of  PTENexpressionwithPrognosticFactors in EndometrialCancer) Yrd.Doç.Dr. Yusuf KURTULMUŞ Yüksek Lisans Tez Projesi 1
237 TPF-15019 Pinealektomi Uygulanmış Sıçanlarda Ekzojen Melatonin Uygulamasının Kemik Rejenerasyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kübra BAŞALOĞLU Araştırma Projesi
238 TPF-15005 Enteroinvazif Patojenlere Karşı Probiyotik Mikroorganizmaların Hücre kültürü Ortaminda Etkinlikleri Prof.Dr. Serhan SAKARYA Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
239 TPF-14021 Curcuminin (Zerdeçal), Leptin ile indüklenen meme kanserinde MCF -7 hücrelerinin proliferasyon, migrasyon, apoptoz ve canlılığına etkisi Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ Araştırma Projesi
240 TPF-13018 Adli tıbbi amaçlara uygun geliştirilmiş dijital kolposkop(Forenskop)ile elde edilmiş görüntülerin kalite ve kullanılabilirlik açısından klasik kolkoskop ile karşılaştırılması Prof.Dr. M. Selim ÖZKÖK Araştırma Projesi
241 TPF-13005 Monosemptomatik enürezis nokturalı olgularının Polisomnografik kayıtlardaki K Kompleks yoğunluğu  ve arousalal olaylarının işeme ile olan ilşkisi Doç.Dr. Ayşe TOSUN Araştırma Projesi
242 TPF-12032 Rat torasik aortasında normoksik ve hipoksik koşullarda silastozol`ün endotel fonksiyonları üzerine etkisi (İn vitro çalışma) Doç.Dr. Muharrem İsmail BADAK Araştırma Projesi
243 TPF-15026 Silymarin'in  serviks kanseri hücre hatlarında (HeLa) İnhibitör etkilerinin gösterilmesi  ve
bu etkilerin kanserli olgularda ilaç tedavisinde kullanılan doksorubisinin etkileri ile karşılaştırılması
Prof.Dr. Çiğdem YENİSEY Altyapı Projesi
244 TPF-15041 Küf mantarı duyarlılığı ve solunum yolu alerjisi olan çocukların klinik ağırlıkları ile ile ev içi mantar ve akar konsantrasyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Pınar UYSAL Araştırma Projesi
245 TPF-15054 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE
DVİTAMİNİDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Sibelnur AVCİL Araştırma Projesi
246 TPF-13024 "Hipoksi ve HIF-1?'nın Meme Kanser Kök Hücre Proliferasyonu ve İlaca Direnci  Üzerine Etkilerinin Araştırılması" Doç.Dr. Mehtap Kılıç EREN Araştırma Projesi
247 TPF-12039 Hemodiyaliz Amaçlı AV fistül oluşturulan hastalarda intraoperatif akım değerlerinin postoperatif dönemde fistülün açık kalması ve kullanılabilirliği üzerine etkisi Prof.Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK Altyapı Projesi
248 TPF-12035 Şizofreni Hastalarında Hipokampus Volümünün, Hipokampus Aksonal Yolaklarının Difüzyon Tensor Görüntüleme İle İncelenmesi ve NRG1 Gen Polimorfizmleriyle İlişkisi Doç.Dr. Vesile ALTINYAZAR Araştırma Projesi
249 TPF-14049 Entübe hastalarda üç değişik endotrakeal kaf basınç rejiminin mikroaspirasyon ve mukozal hasar açısından incelenmesi Doç.Dr. Mücahit AVCİL Altyapı Projesi
250 TPF-14007 Erken çocukluk döneminde atopik marşın öngörülmesi mümkünmüdür? Atopik Dermatit'li çocuklarda serum ve nazal doku örneklerinde farklı T hücre ve dendritik hücre işlevlerinin değerlendirilmesi Doç.Dr. Duygu ERGE Araştırma Projesi
251 TPF-14015 Malign Mezotellyoma tedavisinde Mezenkimal Kök hücre Tedavisinin Etkinliği Yrd.Doç.Dr. Tülin BOYLU Araştırma Projesi
252 TPF-15028 Gestasyonel Diabetes Mellitusta s-endoglin düzeyi Doç.Dr. Selda DEMİRCAN SEZER Araştırma Projesi
253 TPF-15039 Embriyonik kök hücrelerde TGF-beta sonrası miR-290 ile epitelyal-mezenkimal geçiş arası ilişkinin saptanması Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya ARAL Araştırma Projesi
254 TPF-15058 Ozon oksidatif önkoşullamasının rat aort dokusunda endotel aracılı ve endotelden bağımsız kasılma fonksiyonlarına etkisi. Yrd.Doç.Dr. Selim DURMAZ Araştırma Projesi
255 TPF-14009 Deneysel Diyabet Modelinde Pterostilbenin ve Pterokarposidin Olası Nöroprotektif Etkisinin Elektrobiyofiziksel, Nosiseptif, Biyokimyasal Ve FTIR-Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Özlem BOZKURT Araştırma Projesi
256 TPF-15055 Tükürük Bezi Kitlelerinde Semikantitatif ve Kalitatif Elastografi bulguları Prof.Dr. Can Zafer Karaman KARAMAN Araştırma Projesi
257 TPF-15040 Subaraknoid kanamalarda hasta ve serebral anevrizma özelliklerinin prognoz üzerine etkileri Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ Araştırma Projesi
258 TPF-14046 Vitiligo hastalarında melanositik neus sıklığının ve nevusların dermoskopik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak belirlenmesi Doç.Dr. Meltem USLU Altyapı Projesi
259 TPF-15046 Temiz aralıklı kateterizasyon yapan  nörojen mesaneli çocuk  hastalarda oksidatif stresin idrar 8-isoprostane F2 alfa düzeyi ile değerlendirilmesi Prof.Dr. Haluk EROL Araştırma Projesi
260 TPF-15062 İprodione ve vinclozolinin sıçan karaciğer dokusu üzerine yapısal ve biyokimyasal etkileri Prof.Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
261 TPF-15060 Trichomoniasis Tanısında Dört Yöntemin (Direkt Mikroskopi, Kültür,  PCR ve İmmunokromatografik yöntem) Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Prof.Dr. Hatice ERTABAKLAR Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1
262 TPF-15065 Farelerde hippo sinyal yolağı aktivatör ve inhibitörünün  fetus gelişimi boyunca kalp hücreleri üzerindeki etkisi Prof.Dr. Kemal ERGİN Yüksek Lisans Tez Projesi 1
263 TPF-16013 Hipertansif Kriz Hastalarında Tedavi Sürecinde Tansiyon Arteriyeldeki Değişim ile Oksidatif Stress ve Platelet Fonksiyonlarındaki Değişim Arasındaki İlişki Yrd.Doç.Dr. Mücahit KAPÇI Araştırma Projesi
264 TPF-16001 Tedavi alan hızlı ventrikül cevaplı AF'li hastalarda, MDR1 ve CYP2C19 gen etkilerinin karşılaştırılması Doç.Dr. Ayhan AKÖZ Araştırma Projesi
265 TPF-16015 NASAL POLİP HASTALARINDA İNFLAMATUAR VE NON-İNFLAMATUAR SİTOKİNLER İLE BİRLİKTE AMFİREGÜLİN (AREG) VE IL-19'UN DOKU VE SERUM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murat DOĞAN Araştırma Projesi
266 TPF-16017 TİROİD NODÜLÜ VE ADRENAL ADENOM OLUŞUMUNDA METABOLİK SENDROMUN ROLÜNÜN RAT MODELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÜNÜBOL Araştırma Projesi
267 TPF-16006 POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS), OBESİTE GELİŞİMİNDE MAKROFAJLARIN BİRBİRİNE DÖNÜŞÜMÜ ARASINDAKİ MOLEKÜLER MEKANİZMANIN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Tolga ATAKUL Araştırma Projesi
268 TPF-16010 B HÜCRELİ LENFOMA TANILI HASTALARDA DOUBLE  HIT - TRİPLE HIT LENFOMA SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE DOUBLE  HIT - TRİPLE HIT LENFOMA SAPTANAN HASTALARIN PROGNOZU Doç.Dr. İrfan YAVAŞOĞLU Araştırma Projesi
269 TPF-16036 TİK BOZUKLUKLARINDA OKSİDATİF STRESİN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr. Sibelnur AVCİL Doktora/Uzmanlık Tez Projesi 1