Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Kalite Politikamız

     Aydın İktisat Fakültesi, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarını temel alan;

 

·         Üniversitenin kurumsal kalite bilincini ve kültürünü temel alarak, üniversitenin ve fakültenin vizyonu, misyonu, hedef ve amaçlarına uygun kalite yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,

·         Bilimsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde alanında nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

·         Evrensel mesleki standartlar ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren; mesleğin bilgi, beceri ve mesleki etik değerlerini içselleştirmiş, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş üretken, akılcı, yenilikçi, eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, Atatürk İlkelerine bağlı kişiler yetiştirmeyi,

·         Fakülte yönetsel karar alma mekanizmasının yürütülmesinde, akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve kurullar yoluyla çalışanların da karar alma süreçlerine aktif olarak katıldığı, katılımcı bir yaklaşımın benimsendiği yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

·         Bireysel ve akademik gelişimlerini sürekli güncelleyen, araştırmacı, sorgulayıcı, yenilikçi, çözüm odaklı, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri benimsemiş, etkin iletişim becerilerine sahip ve bu özellikte meslek üyeleri yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

·         İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı birey veya toplumun yararına projeler, eğitimler ve organizasyonlar geliştirip, uygulamayı kalite politikası olarak benimsenmiştir.