Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU


EĞİTİM FAKÜLTESİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU


1) Yükseköğretim Kurulunca 2015-2016 Öğretim Yılı için verilen 200 kişilik kontenjanın %75’i (150 kişi) Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine, %25’i (50 kişi) Aydın’da il sınırları içinde ikamet etmekte olan mezun öğrencilere ayrılmıştır.

2) Formasyon programına başvuracak öğrencilerin Tebliğler Dergisinin Mart 2014 ve güncelleme yapılan Ağustos 2014 sayısını inceleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3) Dersler iki dönem halinde hafta sonları yapılacaktır. (Zorunluluk olması halinde hafta içinde 17:00’den sonra yapılabilir.)

4) Derslerin başlayış/bitiş dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

5) Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir. Başvuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz Web sitesine giriş yaparak ve yeniden evrak teslim etmek suretiyle başvurularını tekrarlamaları gerekmektedir.

6) Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine  göre yapılacak olup, mezun öğrencilerin 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.

8) Değerlendirmede ALES puanı aranmayacaktır. Son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının eşit olduğu durumlarda alttan dersinin bulunup bulunmamasına bakılacaktır. Son sınıf ve mezun durumunda bulunan öğrencilerde tüm şartların eşitliği halinde yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacaktır.

9) Açılan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numarası bilgisi kesin kayıt hakkı kazananlara daha sonra duyurulacaktır.)

10) Ön kayıtlar 16-18 Kasım 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle yapılacaktır.

11)  19 Kasın 2015 tarihinde ön kayıt yaptıranlar değerlendirilerek, öğrenci alınacak  alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 20 Kasım 2015 Cuma ve 23 Kasım 2015 Pazartesi asil adayların kaydı yapılacaktır. (21-22 Kasım 2015 tarihlerinde kayıt yapılmayacaktır.) İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

12) Boş kalan kontenjan olması halinde 24 Kasım 2015 tarihinde yedek adayların alanları ve adları ilan edilecek, 25 Kasım 2015 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır. Yeterli başvuru olmayan alanlara ayrılan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktarılabilecektir.

13) Yine de kontenjanın dolmaması halinde yeni bir duyuru yapılarak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir..

 Başvuru İçin İstenen Belgeler: Ön kayıt ve Kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

(Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, fax veya elektronik ortamda başvuru kabul edilmeyecektir).
 

Mezunlar İçin:
a) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır. )
b) Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir. (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
c) Kasım 2015’de alınmış ikametgah belgesi,
d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)
 

 e)Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

Son Sınıf Öğrencileri için:

a) Başvuru dilekçesi, (Web sayfasından alınıp doldurulacaktır. )
b) Onaylı Öğrenci Belgesi (Kasım 2015’te alınmış)
c) Onaylı Lisans Not Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.) (Kasım 2015’te alınmış)
d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)


14) Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak isteyenler için  (formasyon programında her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftası içinde, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için ikinci dönem başlangıcında istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler  geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ders Muafiyeti İçin İstenilen Belgeler:
a) Başvuru dilekçesi (internetten alınıp doldurulacaktır.)
b)  Ders içerikleri (onaylı, ıslak imzalı ve mühürlü)
c) Özel Öğretim Kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları belge ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Formasyon Dersleri


FORMASYON DİLEKÇE ÖRNEĞİ(1).pdf