Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Stratejik Plan

BİRİMİN MİSYONU

Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilkokul, ortaokul kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.

Güncel, ulusal ve uluslararası öğretmen yetiştirme programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak.

Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek.

Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek.

En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek. Yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla ülkemizi Ulusal ve Uluslararası düzeyde temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, rekabetçi, özgür düşünen, yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak,

Örgün ve Yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak,

Adnan Menderes Üniversitesinin misyonuna, değerlerine ve ilkelerine uygun eğitim öğretim hizmetlerini yürütmek. 
Üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak.

 
BİRİMİN VİZYONU

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme programlarının itibarını en üst düzeye çıkarmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde, alanında kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak,

Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan öğretmen eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek,

Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak

Ulusal ve uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek;

Günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir üniversiteyi geleceğe taşımak,

Eğitim, sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.

Fakültemize ilişkin stratejik plan ekte sunulmuştur.