Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Genel Bilgiler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ADÜ Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih ve 97/9892 sayılı kararıyla kurulmuş ve 1999-2000 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 09.07.2003 yılından itibaren Eğitim Fakültesinin mevcut yapılanmasında yer alanlar ile yeni bölümler ve anabilim dalları aşağıda belirtilmiştir. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dal Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencisi Olan Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora Programı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüsek Lisans Programı Ortaöğretim Fen ve Matemeatik Alanlar Eğitimi Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans Programı Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur. Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikaları ile ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dalları ile hizmet vermektedir
Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. ·Güncel, ulusal ve uluslararası öğretmen yetiştirme Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak. ·Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek. ·Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek. · En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek. Yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla ülkemizi Ulusal ve Uluslararası düzeyde temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, rekabetçi, özgür düşünen, yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak, · Örgün ve Yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak, · Üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak.
•Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme programlarının itibarını en üst düzeye çıkarmak •Ulusal ve uluslararası düzeyde, alanında kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak •Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan öğretmen eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek •Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak •ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir üniversiteyi geleceğe taşımak.
Fakültemizin temel amacı öğretmenlik programlarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Programda öğretmen adaylarının, çocukların ilgili dönem özelliklerini yeterli derecede bilmeye yönelik pedagojik yeterliliğe, alan bilgisine ve kişilik özelliklerine sahip olmaları, iyi iletişim kurabilmeleri, öğrencilere yönelik ilgi, yetenek ve değer analizleri yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Üç Katlı merkez binası ile birlikte 2 katlı ek binası ve müzik bölümü öğrencilerinin derslikleri içinde ayrıca bir binası daha bulunmaktadır. 1 adet konferans salonu ve bir küçük toplantı odası mevcuttur. Öğretim elemanlarına ait 45 oda ve çok amaçlı bir dinlenme odası bulunmaktadır. Bunların yanında bir adet ambar ve bir adet arşiv odası olan fakültemiz binası dışında da bir kantin özel olarak işletilmektedir.
20 adet lisans dersliği; 2 adet resim atölyesi; 4 adet toplu müzik dersliği; 1 adet yüksek lisans ve 1 adet doktora dersliği; 1 fen bilgisi laboratuvarı; 2 adet fizik laboratuvarı; 1 adet bilgisayar laboratuvarı; 1 adet drama dersliği; 1 adet okul öncesi dersliği; 1 adet boyama atölyesi; 20 adet yalıtkanlı bireysel müzik çalışma odası; 9 adet Piyanolu bireysel çalgı odası ve 1 adet Orkestra- Koro sınıfı mevcuttur.