Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kayıt Dondurma İşlemleri

Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre; “Kayıt dondurma işlemleri 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

Bu bağlamda bir öğrencinin kayıt dondurma hakkından yararlanabilmesi için;

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Öğrencinin tutukluluk hali,

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi,

e) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması,

f) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

g) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi,

h) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

i) Yukarıda sayılan durumlar dışında, ilgili birim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması gerekmektedir.

- İlgili kurul, eğitimi aksayan ya da aksayacak olan öğrencinin mazeretine bağlı olarak, kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir eğitim yılını aşamaz.

- Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hariç olmak üzere, normal eğitim süresinin yarısından fazla olamaz.

- İzinli sayılan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

1. Öğrenci mazeretini belirten bir dilekçe ile doğrudan Enstitüye başvurur. (Dilekçede belirtilen mazeretin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mazeret belirtilmeden verilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ayrıca dilekçede kayıt dondurma için ne kadar süre talep edildiği de belirtilmelidir).

2. Enstitü Yönetim Kurulunda dilekçe karara bağlanır.

3. İlgili karar öğrenciye bildirilir.