Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

ADÜ Aydın iktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulnun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın iktisat Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ekonometri ve Avrupa Birliği ilişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bu fakültede ilerleyen yıllarda Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılıkve Risk Yönetimi ve Maliye bölümleri de açılacaktır. Aydın iktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın iktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.
Ekonometri bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Bölümün amacı ekonomik problemlere analitik çözümler sunmada uzman, ekonometrik analizlerle gelecekteki çalışma alanlarında en doğru iktisadi kararları alan bireyler yetiştirmektir.
2 tane yüksek lisans dersliği, dersliklerde bilgisayar ve projektör.
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.