Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı 60 AKTS kredisi ile 21 ulusal kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersinden az olmamak koşulu ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır.
Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora düzeyinde birer program yürütüldüğünden anabilim dalı içerisinde değişim veya geçiş söz konusu değildir. Ancak diğer üniversitelerin benzer nitelikteki programlarından yatay geçiş olanağı bulunmaktadır. Bu tür geçişlerde anabilim dalı kurulunun görüşü doğrultusunda intibak programları uygulanmaktadır.
Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programına başvurabilmek için; 1.Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. 2. Lisans eğitimini turizm alanında yapmış olmaları gerekir. 3. ALES'den EA puan türünden en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. 4. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. 5. Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; Lisans not ortalaması ve not dökümü, ALES/ TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesini hazırlamaları gerekmektedir. 6. YDS sınavından en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almaları gerekmektedir. 7. Başvuru Formu
Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir Yatay geçişlerde öğrencinin aldığı tüm dersleri başarmış olması en az 70 not ortalamasını tutturmuş olması şartı aranır.
Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı 60 AKTS kredisi ile 21 ulusal kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersinden az olmamak koşulu ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır. Derslerde başarı notu en az 70 olmalıdır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için o dersin en az %70’ine devam etmiş olma koşulu vardır.