Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Lisansüstü eğitim, sadece örgün olup eğitim dili Türkçedir. Eğitim süresi, Yüksek Lisans için 2 yıldır. Felsefe Lisansüstü Eğitim programına kabul edilen öğrencilerin 60 AKTS'lik ders yükünü ve seminerlerini ilk iki dönemde başarıyla tamamlayıp, tez yazım aşamasına geçmeleri beklenmektedir.
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe Alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Programa öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilgi yönetmelik ve yönergelerince belirlenmektedir. Bir lisans programından mezun olup, Felsefe Yüksek lisans Programına başvurmak isteyen adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim (ALES) veya eşdeğeri Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tanınan başka bir sınavdan, eşit-ağırlık puan türünden en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Adaylar aynı zamanda duyuruda belirtilen diğer dokümanları da son başvuru tarihinden evvel ADÜ Sosyal Bilimler Enstitü'süne sunmakla yükümlüdürler. Başvuruda adaylardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: Lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi, lisans eğitimi not döküm çizelgesi (Transcript), ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi. Felsefe yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u alınarak oluşturulmuş puana göre yapılır. (Daha fazla bilgi için lütfen Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.)
Örgün eğitim olmak şartıyla, önceki öğrenmenin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili yönetmeliklerince belirlenmektedir. Lisans diploması felsefe olmayan adayların lisansüstü eğitime başlamadan önce bir yıl boyunca Bilimsel Hazırlık Programı'na kayıt yaptırmaları ve bu programın yükümlülüklerini başarı ile yerine getirmeleri beklenmektedir. Felsefe'de Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Felsefe Doktora Programı'na kayıt yaptırmak için gerekli ön şartlardan biridir.
İlgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek, mezuniyet için yeterli koşuldur.