Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Disiplinler arası çalışmaya uygun bir bilim alanı olan Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceler. Türk dilinin tarihî ve çağdaş metinlerinden hareketle insan yapıp etmelerinden ibaret ortak insanlık kültüründeki Türkçe katkısını ortaya çıkarmak amacındadır. Bunun için “tamga”lardan fonetik alfabeye kadar tüm metinler incelenerek art ve eş zamanlı değerlendirmeler yapılır. Dünya Edebiyatının belli başlı klasikleri, metinler arasılık başta olmak üzere tüm yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır.
1992 yılında Üniversitemizle birlikte kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyinde eğitime 1993-1994 öğretim yılında başlamıştır. Bölümümüzde 2002-2003 öğretim yılından itibaren de yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Türk adının binlerce yıllık süreçteki anlam zenginliklerinde tecelli eden zaman, zemin ve hâlihazırdaki kültür birikimimize dair farkındalıklar yaratarak bu birikimin dil ve edebiyattaki yansımalarını ortaya çıkarmak. Söz konusu ameliyenin teslimiyeti gerektiren bir sonsuzluk duygusu olduğunu gerekçelendirmek. Bu duygunun Türkçenin evrensel -ki dünyanın her kıtasında anadili olarak konuşulan tek dildir- ve onu konuşanların da "şifahî" yanında "üniversal" sıfatıyla vasıflandırılışının sebep ve sonucu olduğu gerçeğinden kaynaklanan şuuru temsil etmek.
Çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunurken çağın gelişmeleri diye sunulan bilgilerin gündelik hayatımızın aleadelikleri içinde farkedemediğimiz öz değerlerimiz de olabileceğini akıldan çıkarmadan misyonumuzdaki amaçları gerçekleştirmek. Bize ait değerleri bizimsemeden özümseyip mensubiyetlerine mezcetmiş atalarımızın üstünlüğünü, her insanın eşit olduğu, üstünlüğün cevherî değil insana hizmet ederken edinilen tecrübeler ve ödenen bedellerle şekillenen arızî bir hâl olduğunu akıldan çıkarmadan anlamak ve anlatmak. Onlardan bir dizede, bir türküde, bir atasözünde kalan değerleri, insanlığa fark ettirmek. Dünyanın her yerinde anadili olarak kullanılan Türkçenin dünyaya dair tüm kültürlerin bileşkesi olduğu gerçeğini gerekçelendirerek temsil eden öğrenciler yetiştirmek.
Önce insanlığa sonra milletimize ve sonra da öğrencimize hayır getirecek bir eğitim vermek. Seçeceği meslek her ne olursa olsun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu bir kişinin edinmiş olması gereken donanımla uğurladığımız öğrencinin almış olduğu teorik bilgilerin hayata uygulanabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak. Dünyanın en derin ve yaygın kültürlerinden biri olan Türk kültürünün eş ve art zamanlı tüm ürünlerine erişip onlar konusunda toplumu bilinçlendirebilecek şuur ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek suretiyle topluma ve insanlığa hizmet sunmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde, Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 80 kişilik 2 sınıf ve40 kişilik bir sınıfa sahiptir.