Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tezli yüksek lisans programı haftada 2 gün olmak üzere gündüz yürütülmektedir. Toplam ders saati 13’tür. Toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir.
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir
(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; a) Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. b) ALES’ten fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile başvurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı almaları gerekmektedir. c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. (2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır: a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği. b) Lisans not ortalaması ve not dökümü. c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi. ç) Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, ÜDS veya KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından muaf olmak için en az 70 puan aldıklarını gösteren belge. d) Başvuru formu. (3) Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat, anabilim dalınca önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak EYK’ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir. (4) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için: a) Adayların bir lisans veya ABD/ASD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, c) ALES’den fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, en az 70 puan almış olmaları, ç) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı ya da eşdeğeri bir sınavdan bunlara denk puan almış olmaları, d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları, e) Adayların ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir. (5) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunlarından ALES belgesi istenmez. (6) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek belgeler şunlardır: a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği. b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü. c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi. ç) ÜDS, KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi. d) Başvuru formu. (7) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana sahip olmaları gerekir. (8) Temel tıp veya klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır: a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği. b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü. c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi. ç) ÜDS/KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi. d) Başvuru formu. (9) Doktora veya sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES veya TUS temel tıp/klinik tıp puanının %50’si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans notunun %20’si ile mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70, ALES yerine TUS puanı ile başvuran adaylar için ise en az 60 olması gerekir. Mülakat; ABD’ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi; programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. (10) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı öğrencilerin başvuruları; Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre kabul edilebilir. (11) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uyulur.
? İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; ABD veya ASD başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir. ? (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD veya ASD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir. Bir öğrencinin iki yılı geçirmemek koşulu ile daha önce başardığı ve saydırmak istediği lisansüstü derslerin kredi toplamı, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programının gerektirdiği toplam kredi miktarının yarısını geçemez. ? (2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz. ? (3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ABD kurul ve ilgili EYK kararları ile değerlendirilir. Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin; her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır. Benzer şekilde, yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.
Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması, KPDS, ÜDS'den veya YDS'den en az 55 alınması, ya da eşdeğer uluslararası bir sınavdan yeterli puanın alınması, yüksek lisans tezinin başarılı şekilde tamamlanması ve başarı ile sunulması.