Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yapılanma

 

Enstitünün organları 2547 sayılı yasanın 19. maddesine göre, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

Enstitülerin akademik birimleri anabilim ve/veya anasanat dallarıdır. Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3. maddesinin c bendine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalları üniversitenin Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakültelerinin anabilim dalları ile Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri’dir. Ayrıca;  6. madde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık İdaresi, Sağlık Teknolojisi, Ev Ekonomisi, Beden Eğitimi ve Spor ile Hayvan Sağlığı Yüksekokulları mezunlarının da Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim öğretim yapabileceklerini öngörmektedir.

Sağlık Bilimlerindeki lisansüstü çalışmalar, ilgili kuruluşların klinik, poliklinik, laboratuvar ve ameliyathane gibi tesislerinde veya uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılır.

            Bir lisansüstü program; yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerik ve adları taşıyan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, sanat yeterliği sınavı, tez, sanat eseri ve uygulamalardan oluşur.

            Lisansüstü programlar enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak rektörün önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim veya enstitü anasanat dalında, o enstitü anabilim ve/veya anasanat dalından değişik ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

            Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için o programla ilgili anabilim veya anasanat dalında lisans eğitim-öğretimi yapılaması şart değildir.

Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
2547 Sayılı Kanunun 19. Maddesi ve "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği"nin 11. Maddesine göre Enstitünün Yönetim Organları Müdür, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu’dur. Enstitü idari birimi Enstitü Sekreteri başkanlığında idari ve mali işler, öğrenci işleri, yazı işleri, kurul işleri ve personel işlerini yürüten birimlerden oluşur.

Enstitü Müdürü:
Görevi, kurumda belirlenen misyon ve vizyonu gerçekleştirmek amacıyla; kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda iş akışını yürütmektir. Bu amaçla;
• Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
• Enstitünün gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda; ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
• Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
• Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitü genel durumu ve işleyişi hakkında
• Rektöre rapor vermek,
• Kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Sorumlulukları;
• Enstitüye bağlı birimlerin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde,
• Eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,
• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
• Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Enstitü Müdür Yardımcısı:
• Enstitü Müdürlüğüne vekalet etme durumunda aynı yetkilere ve sorumluluklara sahiptir.
• Müdürün görev ve sorumluluklarını yürütmesinde yardımcı kişidir.

Enstitü Kurulu:
• Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
• Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek,
• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Yönetim Kurulu:
• Enstitü Kurulunun Kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
• Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
• Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
• Müdürün Enstitü Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Sekreteri:
• Enstitü kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile birlikte hazırlamak; Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
• Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevleri yerine getirmek,
• Enstitü idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
• Büro ve iç hizmet görevlileri arasındaki iş bölümünü müdürün onayından sonra uygulanmak üzere gerçekleştirmek,
• Öğrenci işleri, mali işler, personel işleri, bilgi işlem ve destek hizmetleri birimlerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek,
• Mali-ayniyat işlerinin yürütülmesini sağlamak ve tahakkuk amiri olarak işlemleri yapmak.
• Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli bilgi akışını sağlamak,
• Enstitünün her türlü yazışmalarının, gelen giden evrakların usulüne uygun şekilde kayıt, dosyalama ve posta işlemlerinin yapılmasını sağlamak
• Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak
• Enstitü faaliyetlerinin yapıldığı çevrenin denetim altında tutulmasını, güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulmasını sağlamak,
• Enstitü Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
Yetkileri: Enstitü sekreteri, enstitüde çalışan memur ve hizmetlilerin çalışmalarını izleme ve denetlemeye, gerektiğinde enstitü müdürüne rapor vermeye yetkili birinci derece sicil amiridir. Aynı zamanda, mali işlerin yürütülmesinde tahakkuk amiridir.
Sorumlulukları: Birimler arası koordinasyonun sağlanması, bütçenin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sevk ve idaresi, kurum içi ve dışı yazışmaların düzenlenmesi, demirbaş ve depo malzemelerinin kontrolü ve güvenliği, yazışma evraklarının arşivlenmesi ve Enstitü görev alanının tamirat ve temizlik işlerinin yürütülmesinden Enstitü Müdürüne birinci derecede sorumludur. Enstitüdeki idari uygulamaların Üniversitenin genel idari işleyişine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından, Genel Sekreter’e karşı sorumludur.
Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurdur. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.