Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Kimya yüksek lisans programı 6 dönemden oluşmaktadır
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar Kimya Yüksek Lisans Diploması alırlar.
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans kontenjanları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler her yarıyıl başında ilan edilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. ALES’den fen bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır: Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği. Lisans not ortalaması ve not dökümü. ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi. Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, ÜDS veya KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından muaf olmak için en az 70 puan aldıklarını gösteren belge ve başvuru formu. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.
İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; ABD veya ASD başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 70 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla programda yer alan derslerden veya ilgili alanlardan alınan derslerden, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yılsonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, tez danışmanı atamasından sonra tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir