ADÜ Menü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Anabilim Dalları

      Psikolojinin sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, psikometri, uygulamalı psikoloji, adli psikoloji, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, spor psikolojisi, trafik psikolojisi, pozitif psikoloji, politik psikoloji ve din psikolojisi gibi pek çok alt alanı vardır.

Ana Bilim Dalları

Sosyal psikoloji, Gordon Allport tarafından tanımlandığı gibi, bir bireyin düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin, diğer insanların gerçek, hayal edilen veya sembolik olarak temsil edilen varlığından nasıl etkilendiğine dair çalışmaları içeren alt alandır. Psikolojik sosyal psikoloji, sosyolojik sosyal psikolojiden farklıdır, çünkü ilki iç psikolojik süreçlere daha fazla önem verirken; ikincisi statü, rol ve sınıf gibi sosyal yaşamı etkileyen faktörlere odaklanır.

Klinik Psikoloji, duygusal ve davranışsal bozuklukların araştırılması, değerlendirilmesi, teşhisi, önlenmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış alt alandır. Klinik psikologlar, sağlık ve ruh sağlığı kliniklerinde, araştırmalarda, akademik ortamlarda veya grup ve bağımsız uygulamalarda çalışırlar.

Gelişim Psikolojisi, gebelikten yaşlılığa kadar meydana gelen fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişimleri inceleyen ve yaşam boyu gelişimi etkileyen çeşitli biyolojik, nörobiyolojik, genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri araştıran alt alandır.

Deneysel psikoloji, davranışı veya diğer psikolojik olayları tahmin etmek, açıklamak veya değiştirmek için bir laboratuvarda veya diğer kontrollü bir ortamda davranış, güdü veya bilişin bilimsel çalışmasını içeren alt alandır. Deneysel psikoloji, çeşitli kontrollü koşullar altında yanıtların analizi ve bu gözlemlerin sonuçlarından yeterli teorik hesapların sentezi yoluyla nicel ilişkiler ve açıklayıcı teoriler oluşturmayı amaçlamaktadır.

Endüstri ve örgüt psikolojisi organizasyonlardaki insan davranışlarının ve işyerinin bilimsel çalışmasıyla karakterize alt alandır. Uzmanlık, bireysel, grup ve örgütsel davranış ilkelerinin türetilmesine ve bu bilginin işyerindeki sorunların çözümüne uygulanmasına odaklanmaktadır.

Psikometri, zihinsel niteliklerin, davranışların, performansların ve benzerlerinin nicelleştirilmesi ve ölçülmesinin yanı sıra bu tür ölçümlerde kullanılan testlerin, anketlerin ve diğer araçların tasarımı, analizi ve iyileştirilmesi ile ilgili alt alandır