Adnan Menderes Üniversitesi
 
Su Kaynakları Geliştirme
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Su Kaynakları Geliştirme
Araştırma ve Uygulama Merkezi
ANA SAYFA
GENEL BİLGİLER
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ
YÖNETİM
ETKİNLİKLER
PROJELER
YAYINLAR
RESİM GALERİLERİ
KONTROL PANELİNE GİRİŞ
SİTE HARİTASI
BİLGİ EDİNME
İLETİŞİM FORMU
ARAMA
Google 

KURULUŞ YÖNETMELİĞİ
Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma
ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği *
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
          Amaç
          Madde 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
            Kapsam
          Madde 2 — (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
          Dayanak
          Madde 3 — (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
          Tanımlar
          Madde 4 — (1) Bu Yönetmelikte geçen;
          a) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
          b) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
          c) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
          ç) Merkez (SUARGE): Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezini,
          d) Merkez Müdürü: Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
e) Merkez Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu
          ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
            Merkezin Amacı
            Madde 5 — (1) Merkezin amacı;
          Sulama ve içme suyuna olan talebi karşılamak, mevcut su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, su kirliliğini önlemek, su turizmi sektörünü canlandırmak, su kaynaklı doğal afetlere (kuraklık ve taşkın) karşı önlem almak ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kriterlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, su ile ilgili sorunların çözümü doğrultusunda stratejik yöntem ve öneriler geliştirmek, uygulamak ve milli gelire katkı sağlamak, çalışma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlara aktarmak, su yönetimi konusunda danışmanlık yapmak, proje yürütmek ve yönetmektir.
 
          Merkezin faaliyet alanları
          Madde 6 — (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
            a) Ulusal ve uluslararası boyutta, su kaynaklarının yönetimi, taşkın ve kuraklık kontrolüne yönelik olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek,
*20.10.2006 tarih ve 2006/13 sayılı senato toplantısı
 

          b) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve buna benzer çalışmaları yapmak; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
          c) Araştırma, etüt ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak,
          ç) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ile diğer araştırma kurumları ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
          d) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,
          e) AB Su Çerçeve Direktifi kriterleri doğrultusunda entegre nehir havzaları yönetimi ve modelleştirilmesi çalışmaları yapmak,
          f) Su kaynakları yönetimi, su kirliliği, su dağıtım ağları, sulama kanalları, kuraklık ve taşkın kontrolü alanında etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,
          g) Su kaynakları alanında, ulusal ve uluslar arası forumlarda öngörülen eylem planlarına katkıda bulunacak araştırma ve çalışmaları yapmak; bu sayede son yıllarda önemle üzerinde durulan su konusunda uluslar arası platformda daha etkin bir faaliyet gösterilmesine katkıda bulunmak,
          ğ) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
          h) Üniversitede, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, kuraklık ve taşkın kontrolü, su kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisi, sulama kanal ağları ve yeraltı suları ile ilgili olarak mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek,
          ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek,
          i) Eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü mekan ve donanımı sağlamak,
          j) Merkezin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
          Merkezin yönetim organları
          Madde 7 — (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
          a) Merkez Müdürü,
          b) Merkez Yönetim Kurulu.
 
          Merkez müdürü
          Madde 8 — (1) Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdürü merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürünün önerisi ile merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden biri Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesiyle yardımcısının da görev süresi kendiliğinden sona erer.
 
          Merkez müdürünün görevleri
          Madde 9 — (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
             a) Merkezi temsil etmek,
             b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,
             c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
             ç) Personel ihtiyacını belirleyip Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
             d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
             e) Her yıl sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
              f) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak,
              g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak,
 
          Merkez yönetim kurulu
          Madde 10 — (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı ile merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa ve en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
 
          Yönetim kurulunun görevleri
             Madde 11 — (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
             b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak,
             c) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
             ç) Merkezin amacına uygun olarak bilim, inceleme, yayın ve benzeri konularda faaliyet göstermek, çalışma grupları oluşturmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
          Personel ihtiyacı
          Madde 12 — (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
          İta amiri
          Madde 13 — (1) Merkezin ita amiri Rektördür.
 
          Yürürlük
          Madde 14 —(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
          Yürütme
          Madde 15 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

[ Önceki Sayfaya Geri Dön ]

Bu konu en son 04 Temmuz 2020 (00:57) tarihinde okunmuştur
Konu toplam 3255 kişi tarafından okunmuştur.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziyaretçi İstatistikleri
Su Kaynakları Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Site Sorumluları