ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

YÖNETMELİK

Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27896

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ROMANLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanı, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezde yer alan idari birimleri,

b) Çalışma grupları: Merkeze destek amacıyla kurulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde Romanların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam ortamları sağlamak ve geliştirmek, sosyal-ekonomik-çevresel sorunlarını tespit etmek, çözümler üretmek, insan hakları bilincinin geliştirilmesi, kültür ve dil araştırmaları yapmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel araştırmalar, uygulamalar yapmak ve sosyal uyum projeleri geliştirmek, çalışmaların sonuçlarını yayımlamak ve paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Romanlar konusunda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmek,

b) Romanlar ile ilgili konularda sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke düzeyinde ortaklık, toplum katılımı, veri kayıt sistemi kurulması, izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hizmetler vermek,

c) Toplumun Romanlar konusunda farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve destek mekanizmaları oluşturulmasına imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak,

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak,

d) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ortak faaliyetler ve projeler yürütmek,

e) Romanlar konusunda görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üye ve öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her faaliyet yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitedeki ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez ve gerektiğinde salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitedeki konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzman kişilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,

c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Merkezin çalışma alanına giren konularda Merkeze destek vermek, Merkezin hizmetlerine katılmak üzere gönüllülük esasına göre çalışacak, en az ilköğretim mezunu, Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunan ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, ihtiyaçlara göre tanımlanan niteliklere sahip, hizmet modeline göre belirlenen sayıda görevlendirilen kişilerden oluşur.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 15 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli planları çerçevesinde belirlenen hizmet modellerini geliştirmek, hizmet sunmak, gönüllü çalışmaları organize etmek,

b) Merkezin Yönetim Kuruluna ve birimlerine önerilerde bulunmak,

c) Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa değerlendirme toplantısına katılmak,

ç) Yılda en az iki defa rapor yayınlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.