ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM)

Kuruluş ve İşleyiş

                 Merkezimiz, 10.06.1997 yılında Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun' la değişik 7/d2 maddesi uyarınca, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak isim değişikliği uygun görülmüştür.

Merkezin yönetim organları şunlardır:

            a) Merkez Müdürü

            b) Merkez Yönetim Kurulu

            Merkezimizin kuruluş amacı, gençlik çağına özgü ruhsal ve sosyal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalarını aşağıda belirtilen altı birim altında sürdürmektir.

Çalışma Grupları

Çalışma grupları, Merkezin faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacı ile Müdürün görüşü de alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı le oluşturulur. Çalışma grubu(birimi) başkan ve üyeler, Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklif ile Rektör tarafından görevlendirilir.

      1) Araştırma-Planlama Çalıma Grubu(Birimi): Merkezdeki tüm akademik çalışmaların yürütüldüğü birimdir. Yılın çeşitli zamanlarında bilimsel doğrultuda hazırlanmış anketler ve ölçeklerle öğrencilerimizin çeşitli beklentilerinin ve sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

     2) Sosyal-Kültürel Hizmetler Çalıma Grubu(Birimi):  : Öğrencilerin ders dışı zamanlarında uğraşabileceği sosyal-kültürel etkinliklerin üniversite bünyesinde planlanmasına katkıda bulunma amacıyla çalışmalar yürütmektedir.Sosyal Kültürel Hizmetler Birim Sorumlusu ADÜ-PDRM’ i temsilen Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu üyesi olarak görevli olduğundan belirtilen amaçların çözümü konusu işbirliği ile ele alınmaktadır.

    3) Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Çalıma Grubu(Birimi): Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin yaşadıkları ruhsal ve/veya sosyal sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya tedavisine yönelik uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak. Bu birim, ruhsal yada akademik olarak sorun yaşayan öğrencilere bireysel danışmanlık ve tedavi hizmetleri vermektedir.

   4) Bağımlılık Çalıma Grubu(Birimi): Bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu hizmetler sunar. Bu amaçla araştırma inceleme yapar, konuyla ilgili bilgilendirici seminer ve konferans düzenler ve tedavi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.

 

   5) Travma Krize Müdahale Çalıma Grubu(Birimi): Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimizin yaşadıkları travmatik olaylar ve yaşantılarının yarattığı sarsıcı etkilerle baş etmelerine psiko-sosyal açıdan yardımcı olur, kriz durumlarında hızlı karar alıp çözüme yönelik etkin yöntemler geliştirir ve önleyici tedbirler alınmasına katkı sağlar.

            MERKEZİN KURULUŞ GEREKÇESİ

            Gençlik; çocukluk dönemini takip eden sosyalleşmenin ve de olgunlaşmanın yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemi, sağlıklı bir şekilde atlatabilen gençler, toplumun yetişkin, üretken, sağlıklı üyeleri olurlar.

            Ülkemizin nüfus yoğunluğunu göz önüne aldığımızda, genç nüfusun diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. (Bu durum; gençlik döneminin ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır). Son 50 yıldır ülkemizdeki genç nüfus oranı giderek artmaktadır.

            Bilginin üreticisi olan insan kaynağının, gelecek yüzyılda gelişmişlik ve refahlık düzeyinin belirleyicisi olacağı düşünüldüğünde, insana yapılacak yatırımın en değerli yatırım olduğu söylenebilir. Bu bakımdan; genç nüfusa yönelik tıbbi, psikolojik, eğitsel, sosyal, kültürel ve bu yönde uygulamaların yapılması; ülkemizin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

            Ancak ülkemizde; gençliğe, gençliğin sorunlarını ortaya koyucu yeterli araştırma inceleme yapıldığı söylenemez. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki; gençlikle ilgili sorunların ortaya konmasında, gereksinimlerin karşılanmasında değişik disiplinlerin birlikte ortak çalışması gereğini göstermiştir. Bu farklı meslek gruplarından gelen araştırmacıların ortaklaşa gerçekleştirecekleri çokdisiplinli çalışmalar, sorunların daha kolay görülmesini ve hatta daha sağlıklı çözümlenebilmesine yardımcı olacaktır.

            Belirtilen nitelikte çokdisiplinli çalışma ortamının en kolay gerçekleştirilebileceği kurumlar üniversitelerdir. Çünkü bu çalışmalar için Psikiyatri ve Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Siyasal Bilimler gibi değişik meslek gruplarından gelen kişilerin bir çatı altında toplanması gerekmektedir. Üniversite zaten böyle bir çatıdır. Ancak aynı üniversitede çalışan bu kişilerin bile farklı fakülte, enstitü yada yüksek okullara bağlı bulunmaları onların bir araya gelmelerine, yeterli iş birliği kurmalarına çoğu zaman engel oluşturmaktadır. Bu engeli aşmak için gençlik sorunlarını araştırmaya ilgi duyan değişik gruplardaki çalışanların ortak bir çatı altında çalışmalarını yürütmelerini sağlayacak bir araştırma ve uygulama merkezi kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır.

            Böyle bir Merkezin kurulmasında az önce belirtilen nedenlerin dışında başka önemli gerekçeler de vardır. Üniversitemizin öğrenci kitlesi binlerle ifade edilmektedir. Bu sayı her geçen gün daha da artmakta ve artacaktır. Bu nedenle, büyük bir gençlik kitlesi içinde ruhsal, sosyal kültürel ve akademik sorunlar yaşayan öğrencilerin bulunması kaçınılmazdır. Bu sorunların çözümüne yönelik, danışmanlık psikolojik tedavi ve sosyal yardım türünden hizmetlerin, üniversite tarafından yeterli biçimde yerine getirilmesi için organize bir çalışmaya gerek duyulmuştur.

            Tüm bu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) kurulmuştur.

İLKELERİMİZ:

·       Gizlilik: Verilen tüm hizmetleri etik kurallar dahilinde gizli tutarız. Bize başvuran öğrencilerimize ait kişisel bilgileri bireyin kendisi ya da diğerleri için riskli durum olmadığı sürece hiçbir kişi, birim ya da kurumla kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmayız. da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmayız.

·       Bireysel Farklılıklara Saygı: Bir birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız. Öğrencilerimiz sahip oldukları farklı inanç, değer ve özellikleriyle bizim için önemlidir.

·       Güvenilirlik: Danışanlarımızın gündeme getirdikleri konu ve sorunları onlarla birlikte ele alır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi açık ve içten bir şekilde ifade ederiz.

·       Yetkinlik: Uzmanlarımız, alanlarına yönelik gerekli eğitime sahip olup bilimsellik temelinde hareket eder, kendilerini geliştirmeyi sürdürür, mesleki dayanışma içinde hizmet verirler.