ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

                                                                      ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADUKSAM)

                                    YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Adnan Menderes Üniversitesine bağlı bir birim olan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)’nin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın çalışmaları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

 

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)’nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesinin (j) bendi ve 7. maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca kurulmuştur.

 

Tanımlar
Madde 4.

Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite       : Adnan Menderes Üniversitesini,

Rektör             : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

Merkez            : Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü : Merkezin Müdürünü,

Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Madde 5. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)’nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda sunulmuştur:

a.       Merkezin amacına uygun olarak, kadın ile ilgili her alanda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b.      Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma ve incelemelerde bulunmak ve yürütülmekte olan benzer çalışmalara katkıda bulunmak.

c.       Kadının insan haklarını temel alarak, kadın sorunları konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak ve sorunlara çözüm getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sorunlara odaklı görüşmeler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d.      Özellikle Ege Bölgesi’ndeki ve Aydın ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.

e.       Adnan Menderes Üniversitesi ve ADIMAK protokolü çerçevesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak.

f.       Kuruluş amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

g.      Kadın sorunlarının belirlenmesi konusundaki gelişmelerin ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h.      Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

i.        Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

j.        Sürdürülebilir ve etkin bir ulusal kalkınmayı gerçekleştirebilecek yapısal çözümleri uygulayabilmek için kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunları olduğu ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak ve pekiştirmek suretiyle çalışmalar yapmak.

k.      Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

l.        Kadın sorunları konusunda Başbakanlık Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, diğer akademik kurumlar, belediyeler, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak.

m.    Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)  Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları

Organlar

Madde 6. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)’nin organları:

a.       Merkez Müdürü

b.      Merkez Yönetim Kurulu

c.       Merkez Danışma Kurulu

 

Merkez Müdürü

Madde 7. Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü’nün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

 

Merkez Müdürü’nün Görev ve Yetkileri

Madde 8. Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör’e sunar.

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse görevi sona erer. Merkez Müdürü’nün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 9. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdürü'nün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürü'nün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürü’nün oyu belirleyicidir.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUKSAM)  Yönetim Kurulunun görevleri:

a.       Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b.      Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör'e sunar.

c.       Merkezin elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

d.      Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

e.       Merkez Müdürü'nün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

f.       2547 Sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar.

Merkez Danışma Kurulu

Madde11. Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürü’nün çağrısı ile toplanır.

 

Personel İhtiyacı

Madde 12. Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 Sayılı Kanun’un 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13. Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14. Bu yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.