ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş Yönetmeliği

Yönetmelik
             Adnan Menderes Üniversitesinden:
Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve
Kültürleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇADKAM)’nin kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerini düzenlemektir.
             Kapsam
             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.           
             Dayanak
             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
             Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
             Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
             Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
             Merkez (ÇADKAM): Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dileri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,
             Müdür: Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
             Yönetim Kurulu:     Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
             Merkezin amaçları
             Madde 5 — ÇADKAM’ın amacı; Akdeniz ülkelerinin dil, edebiyat ve kültürlerini bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek, ortak projeler üretmek, bilimsel, kültürel, ticari her türlü yayınların çevirilerini yapmak suretiyle bu konularda işbirliğini sağlamak, ticaret ve turizm konularında işbirliği yapılmasına yardımcı olmak, ortaklaşa bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek, dil eğitimi amacıyla Akdeniz ülkelerinin dillerine yönelik kurslar düzenlemek, dil eğitim programlarını geliştirmek ve bu alanda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.
             Merkezin faaliyet alanları
             Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
             a) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,
             b) Akdeniz dilleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs ve benzeri programları düzenlemek; seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür etkinliklere katılmak,
             c) Fen, sosyal, sağlık, turizm ve ticaret gibi alanlarda karşılaşılan yabancı dil sorunlarını çözümlemek amacı ile eğitim programları düzenlemek,
             d) Özel ve tüzel kişilerin yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
             e) Mütercimlik, tercümanlık ve simültane çeviri alanlarında uzmanlık hizmetleri vermek,
             f) İlgili ülkelerdeki antik kentlerde ve arazilerde tarihi, coğrafi ve arkeolojik araştırmaları teşvik etmek,
             g) Akdeniz ülkeleri arasında ticaret ve turizm konularında işbirliğini teşvik etmek, ihracatçılarla ithalatçıların buluşturulması için çeşitli organizasyonlar düzenlemek, danışmanlık ve çeviri hizmetleri sunmak,
             h) Araştırma konuları itibariyle ilgili bakanlıklarla (Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Dışişleri ve benzeri) işbirliği yapmak,
             i) Diğer Akdeniz ülkelerinde bulunan benzer merkezlerle işbirliği yapmak, onların çalışma gruplarına katılmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
             j) Çıkaracağı periyodik bir dergi (ÇADKAM) aracılığı ile Akdeniz dilleri ve kültürleri, edebiyatları, folklor, eğitim gibi konularda yapılan araştırmaların ve bilimsel makalelerin bilim dünyasına tanıtılmasına öncülük etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
             Merkezin yönetim organları
             Madde 7 — Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
             Müdür
             Madde 8 — Müdür; Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
             Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
             Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler.
             Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının görevi de sona erer.
             Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.
             Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
             Madde 9 — Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
             a) Merkezi temsil etmek,
             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
             d) Merkezin idari işlerini yürütmek,
             e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
             f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
             Yönetim kurulu
             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkez faaliyetlerinin gerektirdiği konularda uzman, Üniversitede tam gün çalışan, Müdürün önereceği altı öğretim elemanı aday arasından Senato tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.
             Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.
             Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
             Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
             Madde 11 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idarî konularda karar almak,
             b) Faaliyet raporunu incelemek ve onaylamak,
             c) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma konularında karar vermek,
             d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             İta amiri
             Madde 12 — Merkezin ita amiri Rektördür.
             Yürürlük
             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.