ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş Yönetmeliği

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADKAM): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

   Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Akdeniz ülkelerinin dil, edebiyat ve kültürlerini bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek, ortak projeler üretmek, bilimsel, kültürel, ticari her türlü yayınların çevirileri yoluyla iş birliği yapmak; ticaret ve turizm konularında iş birliği yapılmasına yardımcı olmak, ortaklaşa bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek, dil eğitimi amacıyla Akdeniz ülkelerinin dillerine yönelik kurslar düzenlemek, dil eğitimi programları geliştirmek ve bu alanda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin ilgi alanına giren konularda her türlü araştırma, inceleme ile yayın yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Akdeniz dilleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs ve sertifika programları düzenlemek; seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Fen, sosyal, sağlık, turizm ve ticaret gibi alanlarda karşılaşılan yabancı dil sorunlarını çözümlemek amacı ile eğitim programları düzenlemek.

ç) Mütercimlik, tercümanlık ve simültane çeviri alanlarında uzmanlık hizmetleri vermek.

d) İlgili ülkelerdeki antik kentlerde ve arazilerde tarihi, coğrafi ve arkeolojik araştırmaları teşvik etmek.

e) Akdeniz ülkelerinde bulunan diğer benzer merkezlerle iş birliği yapmak, onların çalışma gruplarına katılmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

f) Akdeniz dilleri ve kültürleri, edebiyatları, folklor, eğitim gibi konularda yapılan araştırmaların ve bilimsel makalelerin bilim dünyasına tanıtılmasına yönelik dergi yayımlamak.

g) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1)  Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve    toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin amaca uygun biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bütçe tasarısını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Gelecek yılın faaliyet programına ilişkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.  Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere en az bir hafta önce bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin mali ve idari konularda karar almak.

b) Faaliyet raporunu incelemek ve onaylamak.

c) Eğitim, araştırma ve uygulama gibi konularda karar vermek.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve Müdürün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.