ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalite

Kalite

1.    ADUZEM

1.1. Uzaktan Eğitim Politikası

ADUZEM’in uzaktan eğitim politikasına ilişkin temel misyon, vizyon ve amaçlar aşağıda ifade edildiği doğrultuda şekillenmektedir.

1.1.1.   Misyon: Uzaktan Eğitime ilişkin uluslararası düzeyde gelişmeleri izleyerek üniversitemizde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştiren, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaklaşım ve çözüm önerileri geliştiren, projeler üreten, yenilikçi, araştırmaları önceleyen bir merkez olmak.

1.1.2.   Vizyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde aktif faaliyet gösteren uzaktan eğitim merkezleri arasında iyi bir yer edinmek; üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencilerine uzaktan eğitim altyapısı sağlamak ve uzaktan eğitimde kalitenin artmasında ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratan uygulamalar gerçekleştirmek ve projeler üreten bir araştırma merkezi olmak.

1.1.3.   Amaçlar: Merkezimizin amaçları aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

·         Üniversitemizde ön lisans, lisans, yüksek lisans dahil tüm eğitim programları kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirilen uzaktan öğretim sürecine ilişkin gerekli plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,

·         Yükseköğretimin ulusal ve uluslararası düzeyde yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlayarak bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak ve verimliliği artırmak,

·         Eğitim teknolojilerinin sunduğu olanakları en üst düzeyde ve amaca uygun biçimde kullanarak eğitime teknoloji entegrasyonunu sağlamak,

·         Üniversitemizin farklı birimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı üniversiteler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

·         Farklı kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşamboyu eğitim bağlamında e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirerek yüz yüze verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

·         Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlerde uzaktan öğretim yoluyla niteliği geliştirmek amacıyla araştırma, geliştirme ve organizasyon çalışmaları yapmak,

·         Uzaktan eğitime geçiş ve uygulamalar bağlamında kamu ve özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlara katkıda bulunmak,

·         Üniversitemizde uzaktan eğitimin, amacı doğrultusunda yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, olası aksaklıklara dönük önceden tedbirler almak,

·         Uzaktan eğitimin yürütüldüğü ADUZEM Partalın sorunsuz çalışmasını ve yönetimini sağlamak, güncel uyarlamaları gerçekleştirmek,

·         Uzaktan öğretim sürecinde gerçekleştirilen ders, seminer veya kurslar için gerekli dijital içeriklerin tasarımlanması, geliştirilmesini gerçekleştirmek ve uygulayıcılara destek olmak.

·         Üniversitemiz farklı birimlerine ve/veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, süreli veya süresiz yayınlar yapmak.

 

1.2. Eğitim Politikası

·         Uzaktan öğretim programlarını çağdaş gelişmeler ve yönelimleri dikkate alarak tasarlamak, uygulamak, izlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak,

·         Uzaktan öğretim süreçlerinde öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını işe koşmak,

·         Ulusal düzeyde yükseköğretim politikalarını temel alarak uzaktan eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için üniversitemizin teknik ve pedagojik gereksinimlerini gidermek ve süreci zenginleştirmek,

·         Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen programları ve dersleri çeşitlendirmek,

·         Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan öğretim imkânlarına erişimlerini sağlamak ve süreci kolaylaştırmak,

·         Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

o   Ders süresi

o   Eş zamanlı-eş zamansız dersler

o   Ölçme değerlendirme faaliyetleri

o   İçerik (tasarım, geliştirme, değerlendirme)

o   Telif hakkı ve etik

konuları başta olmak üzere çeşitli ölçütler belirlemek,

·         Öğretim elemanları ve öğrenciler başta olmak üzere süreçte aktif rol alacak insan gücü unsurlarının uzaktan öğretime hazırbulunuşluk düzeylerini geliştirmek amaçlı eğitim faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

·         Özel gereksinimli bireylerin uzaktan öğretim olanaklarından aktif biçimde yararlanabilmelerine olanak sağlayacak faaliyetler düzenleyerek fırsat eşitliğini sağlamak.

1.3. Araştırma Geliştirme Politikası

·         Aydın Adnan Menderes Üniversitesine yönelik özgünleştirilmiş bir Öğrenme Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf uygulaması olan ve merkezimiz tarafından geliştirilen ADUZEM Portal’ı üniversitemiz uzaktan eğitim uygulamaları ve hedefleri doğrultusunda geliştirmek,

·         Uzaktan eğitim süreçlerinin daha verimli ve etkili hale gelmesine katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yürütmek ve desteklemek,

·         Kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla ortak araştırmalar yapmak ve bunların sayısını artırmak,

·         Alanda ulusal ve uluslararası tanınırlıkları olan araştırmacıların katılımlarıyla seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.

1.4. Toplumsal Katkı Politikası

·         Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini bilgi ve iletişim teknolojileriyle destekleyerek yürütmek,

·         Üniversitemizde yürütülen eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını bilgi ve iletişim teknolojileri ile toplumun yararına sunmak,

·         Paydaşların gereksinim duydukları konularda geliştirilmesine katkı sunma bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerini işe koşmak.

1.5. Yönetim Sistemi Politikası

·         Üniversite stratejik planının geliştirilmesine yönelik uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin işletmek ve sürdürülebilir kılmak,

·         Merkezin tüm paydaşlarının yönetsel anlamda memnuniyetlerini sağlamak,

·         Yönetsel süreçlere dair uzaktan eğitim kalite güvence sistemini yürütmek,

·         Merkezin vizyon ve misyonu doğrultusunda alanda uzman akademik ve idari personelin istihdam edilmesini sağlamak,

·         Merkeze yönelik süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacak bilgi yönetim sistemlerini kurmak,

·         Uzaktan eğitimin yönetsel bileşenlerini (bilgi sistemi, veritabanları, veri trafiği kontrol mekanizmaları, bilgi erişim denetim ve yetkilendirme servisleri) sağlıklı bir şekilde yürütmek,

·         Öğrenciler, öğretim elemanları ve uzaktan eğitim sistemi (ADUZEM Portal) arasındaki etkileşimi sağlıklı bir şekilde sürdürmek,

·         Rehberlik, psikolojik danışmanlık, kariyer geliştirme, öğrenen topluluğu oluşturma ve yönetme gibi hizmetlerin uzaktan eğitim yoluyla aktarımını sağlamak.

1.6. Uluslararasılaşma politikası

·         ADUZEM bünyesinde uluslararası alanda yenilikçi ve işbirlikçi faaliyetleri desteklemek (Panel, Çalıştay, Konferans vb.),

·         Uluslararası katılımlı ortak araştırma ve projelerin sayısını ve niteliğini artırmak,

·         Erasmus, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarına ilişkin süreçlerin amacına ulaşmasında katkı sunmak.