ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş Yönetmeliği

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (ADÜ-GENÇ) YÖNETMELİĞİ
(*)
 
Kuruluş
Madde 1- Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu' nun 15.04.1997 gün ve 4/I sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu' nun .../.../199. tarihli onayı ile. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 7/d-2 maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi uyarınca Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.
 
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerini düzenler.
 
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerin anlamları aşağıda verilmiştir.
a) Üniversite             : Adnan Menderes Üniversitesi,
b) Merkez                   : Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜ-GENÇ),
c) Rektör                   : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü.
 
 
Amaç ve Çalışma Alanı
Madde 4- Merkezin amacı; gençlik çağına özgü ruhsal ve sosyal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Merkezin bu   amaca yönelik başlıca etkinlikleri şunlardır:
a) İlgi alanına giren konularda araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları desteklemek,
b) Konunun sağlık bilimleri (psikiyatri ve çocuk-ergen psikiyatrisi), davranış bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve siyasal bilimler gibi değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortam oluşturacak disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağlamak. Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek,
c) Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ya da eğitim programları düzenlemek, gerekirse bu tür düzenlemelerde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine gitmek,
d) Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin yaşadıkları ruhsal ve/veya sosyal sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya tedavisine yönelik uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Ulusal ya da uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim buldukları inceleme ve araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
f) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
 
Organlar
Madde 5- Merkezin işleri aşağıdaki organlar eliyle sürdürülür.
a)      Merkez Müdürü
b)      Merkez Yönetim Kurulu
c)      Merkez Birimleri
 
Merkez Müdürü
Madde 6- Üyesinin bu Yönetmeliğin 4/b maddesinde belirtilen bilim alanlarında görevli bir öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için Merkez Müdürü olarak atanır. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden atanabilir. Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanıyla ilgili bir öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak atar. Merkez Müdürünün görevinden altı aydan uzun bir süre ayrılması durumunda görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Merkez Müdürü atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır.
 
Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a)      Merkezi temsil etmek,
b)      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,
c)   Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
d) Merkezin etkinliklerinin amaca uygun biçimde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
e) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe tasarısını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
f) Yönetim Kuruluna gelecek yılın faaliyet programına ilişkin önerilerde bulunmak.
 
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkezin Üç Birim Sorumlusundan oluşur.
Yönetim Kurulunun olağan toplantıları ayda bir kez Merkez Müdürünün başkanlığında yapılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Merkez Müdürünün oyu belerleyicidir. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Merkez yönetimindeki görevi sona ermiş ve Kurul üyeliği düşmüş sayılır. Bu durumda olan ya da süresi dolmadan Merkezdeki görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.
 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a)      Merkezin faaliyetlerine ilişkin idari ve mali konularda kararlar almak,
b)      Kendisine sunulan faaliyet raporu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
c)      Merkezin bütçesine ilişkin tasarıyı inceleyip karara bağlamak,
d)     Merkezin çalışmalarına katılacak kimselerin görevlendirilmesi ya da görevinin sonlandırılması konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak,
e)      Merkez birimlerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak.
 
Merkez Birimleri
Madde 8- Merkezin etkinlikleri üç birim aracılığıyla sürdürülür.
Araştırma-Planlama Birimi: Bu Yönetmeliğin 4. maddesinin a, b, c, e ve f  fıkralarında belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalar Merkezin ilgi alanlarıyla bağlantılı disiplinlerden birinde uzmanlaşmış bir Birim Sorumlusunun gözetiminde sürdürülür.
Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi: Aynı maddenin d, e ve f  fıkralarında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış bir Birim Sorumlusunun gözetiminde çalışır.
Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi: Aynı maddenin d, e ve f  fıkralarında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve psikiyatri ya da klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış bir Birim Sorumlusunun gözetiminde çalışır.
 
Birim Sorumlusu
Madde 9- Birim Sorumluları, Üniversitenin yukarıdaki koşulları taşıyan öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürü önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Araştırma-Planlama Birim Sorumluluğu ile görevlendirilecek kişide öğretim üyesi olma koşulu aranır. Birim Sorumlularının görev süresi üç yıl olup, bu süre boyunca Yönetim Kurlunun doğal üyesi sayılırlar. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Birim Sorumlusunun yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı nitelikte   olmak kaydıyla ve aynı usulle yenisi görevlendirilir.
 
Merkezin Gelirleri
Madde 10- Merkezin gelir kaynakları şunlardır;
a)      Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek,
b)      Merkezin faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
c)      Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.
 
Merkezin Giderleri
Madde 11- Merkezin giderleri şunlardır;
a)      “Amaç ve Çalışma Alanı”  başlığında belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar,
b)      Yönetim giderleri,
c)      Merkezin Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.
 
İta Amirliği
Madde 12- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
 
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 14-  Bu Yönetmelik hükümlerine Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


(*)           Bu Yönetmelik Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 15.04.1997 tarih ve 1997/4-1 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 24.07.1997 tarih ve 23059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[1] 31.01.2007 tarih ve 2007/02 sayılı senato toplantısı