ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Ders İçerikleri

 
 
 
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
DERS KATALOĞU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.08.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
205011Y0KPJ501
Klinik Psikolojinin Temelleri
 
Foundations of Clinical Psychology
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
5
Değ. Kriteri
Not
Klinik psikolojinin ve psikoloğun tanımı, rolü, diğer disiplinlerle ilişkileri, psikolojinin diğer alt alanları ile etkileşimi. Klinik psikolojide bütüncül değerlendirme kavramına genel bir bakış, değerlendirme görüşmesi ilkeleri ve uygulaması, ölçme değerlendirme alanlarının (zeka, kişilik, nöropsikoloji, psikopatoloji gibi) gözden geçirilmesi, psikolojik değerlendirme raporu yazma ilkeleri.
This course initially focuses on the task description of clinical psychologist, delineation of the field of clinical psychology, and its mutual relationship with other fields of psychology. Subsequently, the concept of holistic assessment, principles of psychological evaluation, measurement and assessment of various constructs (intelligence, personality, neuro-pyschological faculties, psychopathology, etc.), and standards of psychological assessment reports are addressed.
205011Y0KPJ502
Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
 
Measurement and Assessment in Clinical Psychology
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
2
Kredi
3
ECTS
7
Değ. Kriteri
Not
Klinikte sıklıkla kullanılan objektif ve projektif testlerin tanınması, klinik ölçeklerin, yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme araçlarının tanınması, geçerlik güvenirlik sorunları ve ölçme değerlendirme araçlarının uygun kullanımının tartışılması, uygulanması. MMPI uygulama ve değerlendirme ilkeleri, rapor hazırlama.
This course aims to introduce objective and projective tests as well as structured and semi-structured interview instruments in clinical routine. In addition, the course is designed to have the students acquire fundamental notions and skills required in evaluating psychometric properties of psychological assessment instruments, dealing with validity and reliability constrictions, using properly the MMPI another clinical tests, and reporting psychological test results.
205011Y0KPJ503
Psikoterapi Yaklaşımları
 
Psychotherapy Approaches
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
5
Değ. Kriteri
Not
Bireysel psikoterapinin başlıca ekollerinin ve psikopatoloji varsayımlarının tanınması, psikopatolojilere uygun bireysel terapileri tanıma, bireysel psikoterapi görüşmesinin temel ilkeleri.
The objective of this advanced course is to give an account of main individual psychotherapy approaches and their underlying assumptions about psychopathology. Recognition of psychotherapy approaches suitable for the treatment of different forms of psychopathology is another objective of this course. In addition the course intends to give an updated basis of a psychotherapeutic session.
205011Y0KPJ504
Psikoterapi Yaklaşımları ve Uygulaması
 
Psychotherapy Approaches and Applications
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
2
Kredi
3
ECTS
7
Değ. Kriteri
Not
Bireysel psikoterapinin ağırlıklı olarak bilişsel-davranışçı uygulamaları ve süpervizyonu, grup tedavisinin temel ilkelerini tanıma, uygulama ve süpervizyonlara katılma.
This advanced course intends to teach students the basic principles and application of cognitive-behavioral psychotherapy (CBT). The provision of supervision of CBT is another aim of this course. The course also addresses some applications of group psychotherapy.
205011Y0KPJ505
Psikopatoloji
 
Psychopathology
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
5
Değ. Kriteri
Not
Psikiyatrik bozuklukların tanı sistemlerine göre sınıflandırılması, belirtilerinin ayırt edilmesi, tanı konulması, klinik yönden gidiş ve sonlanması, klinik psikoloji uygulamaları açısından psikofarmakolojik tedavilerin ve yan etkilerinin tanınması.
This course addresses classification of psychiatric disorders according to various diagnostic systems, psychiatric semiology, mental examination, diagnostic process, course and prognosis of major psychiatric disorders, psychopharmacological treatments, and probable side effects of various psychoactive drugs as relevant for clinical psychology practice.
205011Y0KPJ506
Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
 
Research Methods and Statistics in Clinical Psychology
Ders Tip
Zorunlu
Teori
2
Uyg.
2
Kredi
3
ECTS
6
Değ. Kriteri
Not
Deneysel olan ve olmayan araştırma desenleri, ölçme kuramı, ölçme araçları ve psikometrik parametreler, örneklem alma ve türleri, veri toplama ve ölçeklendirme işlemleri, betimleyici istatistikler, temel istatistik analizleri ve çok yönlü analiz teknikleri.
The first part of this course aims at teaching students experimental-nonexperimental research designs, theory of measurement, measuring instruments and psychometric parameters, sampling and scaling in psychological research at an advanced level. The second part of the course aims at teaching statistical methods and techniques used in psychological research at an advanced level.
205011Y1KPJ521
Kişilik ve Psikopatoloji
 
Personality and Psychopathology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Kişilik gelişimi ve başlıca kuramları, gelişim ve kuramların kişilik bozuklukları ile ilişkisi, kişilik bozukluklarının tanı ölçütleri ve sınıflandırılması, klinik tablolara eşlik eden kişilik sorunları.
This elective course aims at teaching students main theories of personality development and their relationships with personality disorders at an advanced level. The diagnostic criteria for different forms of personality disorders and their classification is another aim of this course. The course aims also at dwelling on the personality disorders accompanying other clinical disorders.
205011Y1KPJ522
Gelişimsel Psikopatoloji
 
Developmental Psychopathology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Gelişim dönemlerine göre kişilik yapısının özellikleri, özün (self) gelişimi, çocuk ve ergenlerin psikolojik sorunlarının gelişimsel yanları, gelişimsel bunalımlar, gelişim psikolojisinin kliniğe katkıları.
Main objectives of this course are development of personality structure and self, developmental aspects of cilhd and adolescents’ psychological disturbances, normative developmental crises, clinical implications of progress in developmental psychology
205011Y1KPJ523
Sosyal Psikolojinin Kliniğe Açılımı
 
The Interface of Social & Clinical Psychology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Gerçekliğin sosyal bilişsel yapılandırılması, benlik, kendini algılama, kimlik, izlenim oluşturma, algısal çarpıtmalar, nedensel yüklemlemeler, sosyal roller, yaşam doyumu, sosyal destek, mutluluk.
The subject areas of social and clinical psychology, social cognition, social schemata, the clinical applications of attribution theories, emotions, self, identity, social comparison and mental health, learned helplessness, perceived control, just world belief, religiosity and mental health.
205011Y1KPJ524
Dinamik Psikoterapiler
 
Psychodynamic Psychotherapies
Ders Tip
Seçmeli
Teori
1
Uyg.
2
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Dinamik psikoterapi türleri ve özellikleri, terapi süreci, psikanalitik kuramın temel kavramları, terapi ortaklığının kurulması, direncin çözümlenmesi, aktarım ve karşı aktarımın ele alınması, genetik ve dinamik yorumlar, terapinin sonlandırılması
This elective course intends to provide students with basic notions related to types and characteristics of dynamic psychotherapies, therapeutic process, psychoanalytic theory, therapeutic alliance, analysis of resistance, transference and counter-transference, genetic and dynamic interpretations, and modes of healing.
205011Y1KPJ525
Sağlık Psikolojisi
 
Health Psychology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
1
Uyg.
2
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Tıbbi hastalıklarda karşılaşılan psikiyatrik ve psikolojik sorunlar, tanı, değerlendirme, tedavi, işbirliği konularını tanıma ve uygulama.
This course covers psychological and psychiatric problems encountered in patients with medical illnesses, and psychological assessment and treatment of medical patients.
205011Y1KPJ526
Psikopatolojinin Sosyal Dinamikleri
 
Social Dynamics of Psychopathology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
Psikopatolojinin toplumsal kökenleri, sosyal değişmenin psikolojik boyutları, göç, kültür şoku ve uyum, şiddet, sosyal gruplar ve sapma, azınlık grupları, psikolojikleştirme, ırkçılık ve ruh sağlığı.
Society and psychopathology, individual psychological outcomes of social change, immigration, culture shock and adjustment, violence, marginal groups, deviance and mental health, mass media and mental health, racism and mental health.
205011Y1KPJ527
Öğrenme Kuramlarının Kliniğe Açılımı
 
Theories of Learning and Their Clicinal Implications
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
2
Kredi
3
ECTS
5
Değ. Kriteri
Not
Klasik, edimsel ve sosyal öğrenmenin psikopatoloji oluşumundaki yerini anlama. Bu açıklamaları çeşitli bozukluklar açısından tanıma.
This course covers the role of classical, operational and social learning in psychopathological process in general, and in particular psychiatric disorders.
205011Y1KPJ528
Biyolojik Psikoloji
 
Biological Psychology
Ders Tip
Seçmeli
Teori
2
Uyg.
0
Kredi
2
ECTS
4
Değ. Kriteri
Not
İnsan davranışlarının nöroanatomik, biyolojik, genetik yönleri ve klinik önemi. Bu yönleri insan davranışlarında bütüncül bir yaklaşımla anlama.
This course covers neuroanatomical, neurophysiological, neurochemical and genetical basis of psychological experiences, and clinical implications of progress in neuroscience.
205011YDKPJ705
Ders Danışmanlığı
 
Course Supervision
Ders Tip
Ders Danışmanlığı
Teori
0
Uyg.
1
Kredi
0
ECTS
0
Değ. Kriteri
Başarılı / Başarısız
 
 
205011YSKPJ701
Seminer
 
Seminar
Ders Tip
Seminer
Teori
0
Uyg.
2
Kredi
0
ECTS
2
Değ. Kriteri
Not
 
 
205011YTKPJ704
Tez Çalışması
 
Thesis
Ders Tip
Tez Çalışması
Teori
0
Uyg.
1
Kredi
0
ECTS
25
Değ. Kriteri
Not
 
 
205011YUKPJ703
Uzmanlık Alan Dersi
 
Fields of Specialisation
Ders Tip
Uzmanlık Alan Dersi
Teori
8
Uyg.
0
Kredi
0
ECTS
5
Değ. Kriteri
Not