ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç.Dr. Hacer HARLAK

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                       Hacer HARLAK

2.         Doğum Tarihi                   10.11.1967

3.         Unvanı                             Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Sosyal Bil. Ens. Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi

1991

Doktora

Sosyal Bil. Ens. Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi

1998

 

5.         Akademik unvanlar

Araştırma Görevlisi:           1989

Yardımcı doçentlik tarihi:    2000

Doçentlik tarihi:                 2009

        

6.    Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri:

           

7.    Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):

Harlak, H. (1994) "Perception of Tourists By Service Personnel" Annals of Tourism Research, Vol.21(1), 147-149, Pergamon Press.

Dereboy, Ç., Harlak, H. Gürel F.S., Gemalmaz A. ve Eskin M. (2005) Tıp eğitiminde eşduyumu öğretmek. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 83-89.

Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H., Dereboy, Ç. (2008) Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler, Türk Psikiyatri Dergisi. 19(4), 382-389.

Araz, A., Harlak H. ve Meşe G. (2009) Factors related to regular use of complementary/alternative medicine in Turkey, Complementary Therapies in Medicine, 17, 309—315.

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Araz A., Harlak H. ve Meşe G. (2007) Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (2), s.112-122.

Harlak, H., Dereboy Ç., Gemalmaz A. (2008) Validation of a Turkish Translation of the Communication Skills Attitude Scale with Turkish Medical Students. Education for Health (online) 21(1) Article no:55; 2008), http://www.educationforhealth.net

Harlak, H., Gemalmaz, A., Gürel F. S. Dereboy, Ç. Ertekin, K. (2008) Communication Skills Training: Effects on Attitudes toward communication skills and Empathic Tendency, Education for Health.(online) 21(2); 2008. http://www.educationforhealth.net

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Tam Metin

Harlak H., Eskin M., Demirkıran F. The development and the psychometric investigation of the Muslim Religious Orientation Scale (MROS). XXIX. International Congress of Psychology - 20-25 July 2008- Berlin, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 43(3-4) s. 63-63 JUN-AUG 2008.

Özet Kitabı

Harlak, H. Gemalmaz A. Gürel F.S. ve Dereboy Ç., Ertekin, K. (2005) Learning Communication Skills in Medical Education. WONCA Europe 2005, Kos, Yunanistan, 3-7 Eylül 2005.
Dereboy, Ç., Harlak, H., Okyay, P., Eskin, M.,  Dereboy, F., Bilal, F., Kaynak, H., Ertekin, K. “Developmental characteristics of adolescents: An exploratory study in a high school sample.” 30 Nisan-3 Mayıs 2008, 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Lütfü Kırdar Kongre Merkezi İstanbul.
Dereboy, F., Harlak, H., Dereboy, Ç., Eskin, M. “Factor structure of the instrument for assessing identity confusion”, 30 Nisan-3 Mayıs 2008 , 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Lütfü Kırdar Kongre Merkezi İstanbul.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            -

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Doğan H. Z., Budak, G. ve Harlak, H. (1991) "Çalışan Kadınların Sorunları: Bir Toplumsal Değişme Araştırması", Aile ve Toplum, cilt.1, sayı: 1, s.85-94, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara.

Araz A. ve Harlak H. (2006) Developing a scale for attitudes towards complementary and alternative medicine, Turkish Journal of Public Health, nov. Vol.4 no.2.

 

7.5.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Tam Metin

Doğan, H. Z. ve Harlak, H. (1990) "Turistik İşletmelerde Personelin İş Doyumunu Belirleyen Etmenler" III. Ergonomi Kongresi Bildirileri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.

Harlak, H. ve Meşe G. (1996) "Farklı Uluslara İlişkin Tepkiler ve Bilişsel Organizasyonu", VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ed. Y. Topsever ve M. Göregenli, Türk Psikologlar Derneği Yay., İzmir.

Dereboy Ç., Eskin M. ve Harlak H. (2001) “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimine Yönelik Görüşler” Türk Psikoloji Bülteni, Cilt 7, sayı 23, Aralık.

Özet Kitabı

Harlak, H. “Toplumumuzun Değişik Kesimlerinde Çeşitli Milletlere Yönelik Stereotiplerin İncelenmesi” X. Ulusal Psikoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1998, A.Ü. D.T.C.F. Ankara.

Harlak, H. “Psikologlara Tanıtılmasının 10. Yılında Turizm Alanındaki Psikoloji Çalışmaları”, X. Ulusal Psikoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1998, A.Ü. D.T.C.F. Ankara.

Harlak, H. “Turizm Eğitimi Gören Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Bazı Milletlere İlişkin Stereotipleri” VI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999, Türk Sosyal Bilimler Derneği ve O.D.T.Ü., Ankara.

Harlak, H. “İnsancıl-Kuralcı Tutumlar ve Değerler İlişkisi”, XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18-20 Eylül 2000, Ege Üniversitesi, İzmir.

Harlak, H. “Gençlik, Kimlik ve İdeoloji” V. Ergen Günleri 23-25 Kasım 2000, A.D.Ü. ve ADÜ-GENÇ, Kuşadası.

Başak, O., Harlak, H. Dereboy, Ç., Eskin, M., Gürel, F.S., Erol, H., Sevinçok, L., Bölükbaşı, O. “Hastayla Görüşme-İletişim Becerileri Programı: İlk Deneyim ve Sonuçlar”, UTEK 2001-II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, E.Ü. ve D.E.Ü., İzmir.

Harlak, H., Özdemir, C., Demirkıran, F., Özkan Ş. “Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Gözünde Üniversite Akademik Danışmanlık Hizmeti” VII. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 21-23 Kasım 2001.

Harlak H. “Ergenlik döneminde değerler ve dini inançlar”, 13. Ergen Günleri, 13-15 Kasım 2008, Kuşadası-Aydın.

7.7.  Diğer yayınlar

Kitap

Harlak H. (2000) Önyargılar: Psiko-Sosyal Bir İnceleme, Sistem Yayıncılık, İstanbul. ISBN: 975322175-4, XVI+261 sayfa.

Harlak H. Tatlıcan Ü., Dereboy Ç., Dereboy F., Mutioğlu H., Pirimoğlu N. (2003) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sosyo–demografik profili ve psikososyal sorunları Deniz Ofset Matbaacılık, Aydın. ISBN: 975-288-230-7, X+116 sayfa.

Harlak H. (2007) Temel İletişim Becerileri, Adnan Menderes Üniversitesi yay. No. 26, Aydın. ISBN: 978-975-8254-30-9, IV+181 sayfa.

Kitap Bölümü

Harlak, H. (1995) "Psikoloji ve Turizmin Kesişme Noktası: Turizm Psikolojisi", Prof. Dr. Hasan Z. Doğan Anı Kitabı içinde, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Harlak, H. (2004) “Bilişsel Çelişki” Felsefe Ansiklopedisi içinde, A.Cevizci (ed.),  2. Cilt, İstanbul: Etik Yayınları.

Harlak, H. (2006) “Değer” Felsefe Ansiklopedisi içinde, A.Cevizci (ed.),  4.cilt, Ankara: Babil Yayıncılık.

Diğer Makaleler

Harlak, H. (1995) "Çeşitli Turistlere İlişkin Kategoriler Ya da Kişisel Yapılar" Seminer, sayı 10, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir.

Harlak, H. (1990) "Turistik İşletme Personelinin Turistlere İlişkin Algıları" I. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri, Kuşadası Belediyesi Yayını. Aydın

Harlak, H. (1996) "Sosyal Psikolojiye Eleştirel Bir Yaklaşım: Bağlamsalcılık", Psikoloji Seminer, sayı:11, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yayını.

Harlak, H. ve Araz A. (1996) "Bir Roman Kahramanının Bilişsel Yapısı: Şemaları, Çelişkileri ve Çözüm Yolları" Psikoloji Seminer, sayı:11, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayını.

Anma (Obituary)

Harlak, H. (1996) Hasan Z. Doğan, 1948-94, Annals of Tourism Research, 23(3), s. 726.

Çeviri

Harlak, H. (1996) "Komplo Zihniyeti" (Çeviri) Birikim, sayı 90, Birikim Yayınları, İstanbul.

Harlak, H. (2007) “Formel sosyoloji”, “Fenomenoloji”, “İdeoloji”, “İnsan Ekolojisi”, “İnsan İlişkileri”, Kendini Doğrulayan Kehanet” bölümleri, Sosyolojide Temel Fikirler Kitabı içinde, Sentez Yay. Bursa.

 

      7.8. Uluslararası atıflar

ISI’ da taranan dergilerde 3 adet (ekli)

 

      8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

Tamamlanmış Projeler

Dereboy, Ç. Harlak, H. Okyay, P. Eskin, M. Dereboy, F. Kaynak, H. Bilal, F. Ertekin, K. (2005) Ergen ve Ruhsal sorunları Durum Saptama Çalışması I, Araştırma Raporu, ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no. GSUAM-02001

Harlak, H. Dereboy, Ç. Okyay, P., Eskin, M., Dereboy, F. ve Kaynak Demir, H. (2007) Ergen ve Ruhsal sorunları Durum Saptama Çalışması II, Araştırma Raporu, ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no. FEF-05013.

Araz, A., Harlak, H. ve Meşe, G. (2006) Alternatif/Tamamlayıcı tıbba Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Araştırma Raporu, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. No. BAP-FEF PB(AA) 2004-3

 

9.    İdari Görevler

Bölüm Başkanı -    ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Böl. 2006-

Müdür Yardımcısı –  ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. 2006 -

Müdür Yardımcısı -  ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2009 –

Yönetim Kurulu üyeliği – ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi. 2009 -

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler           

      Türk Psikologlar Derneği

 

11.  Ödüller

      "Genç Sosyal Bilimci Ödülü" (1999) Türk Sosyal Bilimler Derneği

‘TÜBA Bursu’ (2.7.2005-2.10.2005) Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Canterbury, İngiltere

 

 

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Sosyal Psikoloji I

3

0

99

Sosyal Psikoloji I

3

0

26

Sosyal Psikoloji

2

0

63

Endüstri Psikolojisine Giriş

2

0

21

Tıpta Temel İletişim Becerileri

2

0

20

Sosyal Psikolojinin Kliniğe Açılımı

(Y. Lisans)

2

0

2

Bahar

Sosyal Psikoloji II

3

0

103

Sosyal Psikoloji II

3

0

27

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

27

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

40

2009-2010

Güz

Sosyal Psikoloji I

3

0

120

Sosyal Psikoloji I

3

0

26

Sosyal Psikoloji

2

0

43

Sosyal Psikoloji (İ.Ö.)

2

0

51

Endüstri Psikolojisine Giriş

2

0

22

Turizm Sosyolojisi

2

0

21

Gelişim Psikolojisi I

2

0

69

Gelişim Psikolojisi I

2

0

26

Psikolojiye Giriş I

3

0

69

Psikolojiye Giriş I

3

0

26

Bahar

Sosyal Psikoloji II

3

0

101

Sosyal Psikoloji II

3

0

34

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

38

Gelişim Psikolojisi II

2

0

77

Gelişim Psikolojisi II

2

0

36

Psikolojiye Giriş II

3

0

72

Psikolojiye Giriş II

3

0

39

Sosyal Psikolojinin Kliniğe Açılımı

(Y. Lisans)

2

0

7

 

 

 

http://www.akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/psikiyatri/topics.asp?path=313634