ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Tanıtım

           

PROGRAM HAKKINDA

 

Programın Adı :                    

 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Psikiyatri Anabilim Dalı

Klinik Psikoloji Programı

 

Programın Amacı:

 

Ülkemizde ad ve kapsam tartışmaları sürse de klinik psikoloji bütün dünyada psikolojinin yaygın kabul görmüş alt dallarından biridir.

Bir psikoloğun psikopatoloji alanındaki teori, uygulama ve araştırmanın gerektirdiği bilgi, tutum ve beceriler açısından uzmanlık düzeyinde mesleki yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır.

 

Toplumumuzda klinik psikologların sunduğu tedavi ve değerlendirme hizmetlerine olan talep her geçen gün artmaktadır.

 

Başlama Tarihi:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 20.05.2002 tarih ve 2002/8 sayılı oturumunda alınan karar ile açılan Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılmıştır.

 

Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabulünde Anabilim Dalı Koşulları :

 

Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların yurt içi veya yurt dışında bulunan (Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesine sahip)  Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümlerinin diplomasına sahip olmaları gerekir.Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.

 

Tamamlama Süre:

Programı tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır.

 

Öğrencilerin Danışmanlarını ve Tez Konularını Belirleme Kriterleri :

 

Psikiyatri Anabilim Dalının Klinik Psikoloji Programının iki temel üzerine inşa edilmektedir. Bunlardan birincisi bilim, ikincisi ise uygulamadır. Tez konusu belirlenmesinde aşağıdaki alanlar temel alınmaktadır

Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji

Ruhsal Gelişim

Psikolojik Tedaviler

Sosyal ve Ruhsal Kesişme Noktaları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Psikometri ve Ölçme Değerlendirme

Nöropsikoloji

Yüksek lisans öğrencilerinin tez konularının belirlenmesinde;

a- Yukarıda bahsedilen çalışma alanlarındaki son gelişmeler çerçevesinde olmasına,

b- Sorunlar ile ilişkilendirilmiş olması ve bu sorunlara çözüm üretebilmesi

c- Danışmanlarının özelleşmiş çalışma alanı ile ilgili konularla ilişkili olmasına,

d- Öğrencinin hedeflediği çalışma alanı veya çalışmakta olduğu kurumdaki görevi ile ilgili katkı sağlayabilecek bir konu olmasına özen gösterilmektedir.

Yüksek lisans öğrencilerinin danışmanlarının belirlenmesinde; (a) anabilim dalında bulunan öğretim üyelerinin akademik unvanları ve (b) danışmanın özelleşmiş çalışma alanı ile yüksek lisans öğrencisinin hedef çalışma alanının veya çalışmakta olduğu birime yönelik çalışma alanının benzer olmasına, (c) anabilim dalında özelleşmiş çalışma alanlarında benzer sayıda yüksek lisans öğrencisinin bulunması dikkate alınmaktadır.

 

 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

 

 

Türkiye’de Varolan Durum

 

Türkiyede psikolog kadroları büyük oranda Sağlık Bakanlığı, SSK ve Üniversite hastaneleri ve diğer kurumlarda (Adalet Bakanlığı, Emniyet v.b.) bulunmakta ve bu kadrolara lisans mezunları atanmaktadır.

Bu kurumlarda psikologlardan psikiyatri kliniklerinde, genel tıbbi hastalıklara yaklaşımda ya da kurumların sağlık merkezlerinde klinik psikolojinin alanına giren hizmetler beklenmektedir.

 

Diğer Ülkelerde Durum

 

Dünyadaki uygulamalarda doktora öncesi klinik psikoloji eğitiminin psikiyatri bölümlerinde gerçekleştirildiğini görmekteyiz.(örn:Miami Unv.,Unv.of North Carolina,Unv.of Washington) A.B.D.’deki birçok üniversitede psikiyatri anabilim dalları “Psikiyatri ve Davranış Bilimleri” olarak örgütlenmiştir. Tıp ve Psikoloji giderek artan oranda karşılıklı işbirliği ile birbirine bağlanmaktadır.

Tıp uygulamasında ve eğitiminde biyopsikososyal yaklaşımın ve davranışsal tıp kavramının egemen olması nedeniyle psikologların tıp ve sağlık eğitimine verdikleri katkı giderek artmakta ve önem kazanmaktadır.

Bu eğilimler, bir mesleki kimlik kaybı anlamını taşımamakta, tam tersine sağlık ve sağlık eğitimi alanında yetkin ve yeterli psikologların çalışabileceğini göstermektedir.

 

ÜLKEMİZDEKİ DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR

 

Ülkemizde en yaygın istihdam alanı klinik psikolojiyle ilgilidir. Ancak klinik psikolog sayısı gereksinmeyi karşılamaya yetmemekte ve lisans mezunu psikologlar istihdam edilerek kendilerinden uzman psikolog görevi beklenmektedir.

Bu durum;

Psikologların kendilerini yeterli olmadıkları bir durumda yeterliymiş gibi mesleki uygulamalara girmelerine,

Ya da tümüyle işlevsiz kalmalarına,

neden olmaktadır.

Sonuçta mesleki kimlik genel ve özel anlamda yıpranmaktadır.

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Belirtilen sorunların çözümü için mesleğin en büyük istihdam alanında yeterli kalitede hizmeti verebilecek meslek elemanı yetiştirilmesi zorunlu görünmektedir.

Türkiyede Yüksek lisans eğitimi bilimsel araştırma, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanılmasını amaçladığı kadar mesleki konularda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilginin uygulamada kullanılmasını sağlamayı da amaçlamaktadır.

Bunun için:

Yüksek lisans programları açılarak uzman yetiştirilmelidir.

Yüksek lisans açılabilmesi için gereken asgari koşullar üniversitelerce belirlenmekle birlikte dernek de bu konuda öneri geliştirebilmelidir.

Klinik Psikoloji yüksek lisansı için asgari koşullar öğretim üyelerinin akademik ünvanları ve sayıları kadar uygulama alanının ve süresinin yeterliliğini de kapsamalıdır.

Yüksek lisans eğitimi verebilecek öğretim üyesi artmalı, var olan öğretim üyeleri için ise koşulların uygun olduğu durumlarda yüksek lisans eğitimi vermek hem akademik hem de mesleki bir ödev olmalıdır.

Alanda çalışanların sertifikasyonu sağlanmalıdır.

 

 

PROGRAMIN AMACI

Programın Amacı:

 

Ülkemizde ad ve kapsam tartışmaları sürse de klinik psikoloji bütün dünyada psikolojinin yaygın kabul görmüş alt dallarından biridir.

Bir psikoloğun psikopatoloji alanındaki teori, uygulama ve araştırmanın gerektirdiği bilgi, tutum ve beceriler açısından uzmanlık düzeyinde mesleki yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır.

 

Toplumumuzda klinik psikologların sunduğu tedavi ve değerlendirme hizmetlerine olan talep her geçen gün artmaktadır.

 

Başlama Tarihi:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 20.05.2002 tarih ve 2002/8 sayılı oturumunda alınan karar ile açılan Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılmıştır.

 

OLANAKLAR

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim dalı bünyesinde eğitim vermektedir.  Dersler ve uygulamaları kapsamında öğrenciler servis içinde tüm imkânlardan faydalanabilmektedir. Servisimiz yataklı olup 11 yatan 8 ayaktan olmak üzere toplam 19 hasta alınmaktadır. Hastalar rahatsızlıklarına göre anksiyete, duygudurum ya da psikoz birimlerinde yatırılmakta ve ihtiyaç doğrultusunda bireysel ve grup terapisine katılmaktadırlar. Her hafta yatan hastalar için birim vizitleri,  haftada iki gün grup terapisi yapılmakta ve öğrenciler bu vizitlere gözlemci olarak katılmaktadırlar. Belli bir süre gözlemci olan öğrenciler bir ya da iki aylık sürelerle  grup terapisinde  terapist olarak grubu idare etmektedirler.  Eğitimleri süresince terapi süpervizyonluğu alan öğrenciler,  bir yatan ya da polikinik hastası alarak bire bir terapi sürecinden geçerler.

 

 Günlük poliklinik hizmetlerinde kontrol ve muayeneye, özürlülük raporu almak için sağlık kuruluna gelen hastalar ve mahkeme tarafından gönderilen adli olgulara bakılmaktadır. Tüm bu poliklinik hizmetleri kapsamında hastaların sorunları ve geliş sebeplerine bağlı olarak doktorlar tarafından akıl ve ruh sağlığının incelenmesi için psikolojik değerlendirme istenmektedir. Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencileri bu istekler doğrultusunda klinik görüşme yapmakta uygun ölçüm araçları ve testleri kullanarak hastaları değerlendirmeye almaktadırlar. Bu klinik uygulamalarda temel amaç eğitim süresi içinde alınan teorik derslerin içerikleri kapsamında  bilgiyi pratikte  kullanabilmektedir.